THÔNG BÁO

Tài liệu Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2021
Ngày đăng 07/01/2021 | 08:05  | Lượt xem: 431

 

1. Kế hoạch trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

2. Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2021

3. Kế hoạch kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2021

4. Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2021

5. Kế hoạch công tác năm 2021 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

6. Kế hoạch công tác thanh tra của Sở Tư pháp Hà Nội năm 2021

7. Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021

8. Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

9. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng thành phố Hà Nội

10. Quyết định về việc tặng danh hiệu "cờ thi đua ngành Tư pháp" cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

11. Quyết định về việc tặng "Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp" cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

12. Quyết định về việc tặng danh hiệu tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tư pháp năm 2020

13. Quyết định về việc tặng giấy khen các tập thể có thành tích trong công tác phối hợp thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2020

14. Quyết định về việc tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác trợ giúp pháp lý năm 2020

15. Quyết định về việc tặng giấy khen các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2020

16. Quyết định về việctặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác tư pháp năm 2020