THÔNG BÁO

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tư pháp
Ngày đăng 22/10/2020 | 21:29  | Lượt xem: 185

Ngày 20/10, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4713/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tư pháp

Theo đó công bố kèm theo quyết định này Danh mục TTHC trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tư pháp, bao gồm:

- Danh mục 26 TTHC được sửa đổi, bổ sung;

- Danh mục 39 TTHC được chuẩn hóa;

- Danh mục 30 TTHC được bãi bỏ.

Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại đây.

PBGDPL