QUY ĐỊNH MỚI

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đi công tác nước ngoài không quá 2 lần trong một năm,
Ngày đăng 24/03/2024 | 09:45  | Lượt xem: 82

Không bố trí 2 lãnh đạo chủ chốt của một đơn vị cùng tham gia một đoàn đi công tác nước ngoài (trừ trường hợp đặc thù do yêu cầu của cấp có thẩm quyền hoặc tính cấp thiết của nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 570/QĐ-BVHTTDL ngày 11/3/2024 ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch. Theo đó, nguyên tắc, trình tự xin phép tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tại Việt Nam thuộc lĩnh vực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý quy định như sau:

- Việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ thực hiện theo Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và các quy định pháp luật liên quan.

- Cục Hợp tác quốc tế là đơn vị đầu mối tham mưu Bộ trưởng phê duyệt, hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

- Đơn vị tổ chức gửi Cục Hợp tác quốc tế hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế ít nhất 02 tháng đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ và ít nhất 45 ngày đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng

Quy chế quy định quy trình tổ chức các sự kiện quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

- Đối với các sự kiện quốc tế trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ do các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ chủ trì, đơn vị chủ trì xây dựng đề án, chương trình hoặc kế hoạch, lấy ý kiến phối hợp của Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan, trình lãnh đạo Bộ quyết định.

- Đối với các sự kiện quốc tế trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ do các đơn vị sự nghiệp công lập, hoặc các đơn vị khác thuộc Bộ chủ trì, đơn vị chủ trì xây dựng đề án, chương trình hoặc kế hoạch, thông qua Cục Hợp tác quốc tế trình lãnh đạo Bộ quyết định.

- Đơn vị chủ trì phối hợp với các đối tác trong nước, đối tác quốc tế và các đơn vị liên quan tổ chức sự kiện trong khuôn khổ đề án, chương trình hoặc kế hoạch đã được phê duyệt; báo cáo kết quả tổ chức hoạt động trong thời hạn 10 ngày sau khi kết thúc sự kiện.

Quy chế quy định tất cả các đoàn ra phải được đăng ký trong kế hoạch đoàn ra hàng năm được lãnh đạo Bộ phê duyệt. Đối với các đoàn ra phát sinh ngoài kế hoạch, Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, lấy ý kiến các đơn vị liên quan trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thực hiện quy định đi công tác nước ngoài không quá 2 lần trong một năm; không bố trí 2 lãnh đạo chủ chốt của một đơn vị cùng tham gia một đoàn đi công tác nước ngoài (trừ trường hợp đặc thù do yêu cầu của cấp có thẩm quyền hoặc tính cấp thiết của nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mai Hoa