HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Ngày đăng 10/07/2024 | 09:34  | Lượt xem: 83

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho sự phát triển toàn diện trẻ em, đảm bảo thực hiện tốt quyền trẻ em trên địa bàn Thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

 UBND Thành phố đã có Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 232-KH/TU ngày 23/4/2024 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Chỉ thi số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho sự phát triển toàn diện trẻ em, đảm bảo thực hiện tốt quyền trẻ em trên địa bàn Thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Để tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Thành phố Hà Nội sẽ triển khai thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, vì lợi ích tốt nhất cho trẻ em.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 232-KH/TU của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch của UBND Thành phố tới các cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân Thủ đô. Việc tổ chức quán triệt văn bản trên gắn với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Trung ương và Thành phố về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền giáo dục pháp luật về quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, kiến thức phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em... và các Nghị quyết của HĐND Thành phố, các chương trình, kế hoạch, đề án về công tác trẻ em đã được UBND Thành phố ban hành.

Truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (111), Đường dây nóng về dịch vụ trợ giúp khẩn cấp của Trung tâm công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội (0243.22.33.111) để thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em, liên hệ khi có nhu cầu được tư vấn, trợ giúp. Phát huy vai trò của cơ quan thông tấn báo chí trong tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật, kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Biểu dương, nhân rộng các phong trào, mô hình hay, cách làm hiệu quả và những sáng kiến trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến phù hợp với đối tượng, vùng miền.

Trong thời gian tới, Thành phố Hà Nội tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tiêu chuẩn, quy trình tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em phù hợp với giai đoạn mới. Đảm bảo nguồn lực thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tăng cường xã hội hóa, khuyến khích, huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia, phối hợp thực hiện tốt các chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp, mô hình chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, công trình phúc lợi, cung cấp dịch vụ xã hội, y tế, giáo dục, vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao cho trẻ em nhất là địa bàn vùng dân tộc, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Cùng với việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước tạo sự đồng bộ trong thực hiện chính sách, pháp luật về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, Thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch cho trẻ em.

Ngoài ra, UBND Thành phố phố cũng nhấn mạnh tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, tổ chức xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.  Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn, nhân rộng các phong trào, mô hình, sáng kiến chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; kịp thời phản ánh, phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến trẻ em.

Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, góp phần tích cực vào việc tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND Thành phố. Quan tâm bảo đảm quyền trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được tham gia vào các vấn đề có liên quan trong gia đình, nhà trường, tổ chức của trẻ em. Tăng cường hợp tác toàn cầu, khu vực về thực hiện và bảo vệ quyền trẻ em.

Tại Kế hoạch, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, UBND Thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương và yêu cầu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của ngành, địa phương, xác định đây là nội dung đặc biệt quan trọng của mục tiêu phát triển bền vững của Thành phố./. 

Trần Hạnh