HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
Ngày đăng 21/04/2024 | 21:37  | Lượt xem: 55

Nâng cao nhận thức, ý thức và hành động đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và truyền thông quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ. Tăng cường phổ biến kiến thức đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc, lựa chọn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng Thủ đô.

UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch Hành động đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024. Mục tiêu là bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng an toàn, gia tăng chế biến nông lâm thủy sản. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản. Giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng yêu cầu bảo đảm ATTP cho người tiêu dùng Thủ đô, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Song song với đó, Kế hoạch nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững; Triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp bảo đảm an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng, gia tăng chế biến và phát triển bền vững.

Trong năm 2024, Thành phố Hà Nội phấn đấu nâng cao năng lực quản lý nhà nước về chất lượng, ATTP nông nghiệp từ cấp Thành phố tới xã, phường, thị trấn, đảm bảo 100% cán bộ làm công tác ATTP các cấp được tập huấn, cập nhật kiến thức về quản lý chất lượng, ATTP nông nghiệp. Phấn đấu 90% người sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản được tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản.

Phấn đấu tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm hoặc các chứng nhận tương đương đạt 99,1%; tỷ lệ các cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn đạt 98%.

Thực hiện giám sát diện rộng về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản; Phấn đấu tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát vi phạm quy địn h về ATTP giảm 10%/năm so với năm 2023; Tiếp tục kiểm soát tốt việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và trồng trọt.

Phấn đấu tỷ lệ diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận thực hành nông nhiệp tốt VietGAP, VietGHAP hoặc tương đương tăng 10% (so với năm 2023). Phấn đấu tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm sản và thủy sản được chứng nhận HACCP, ISO 22000 (hoặc tương đương) tăng tương ứng 10%/năm và 15%năm (so với năm 2023).

Tăng tỉ lệ gia súc, gia cầm được giết mổ tập trung công nghiệp. Số lượng chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn tăng 10% (so với năm 2023). Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm đảm bảo ATTP, tăng số lượng sản phẩm nông lâm thủy sản được bảo hộ dưới hình thức chỉ dẫn địa lý. Thí điểm xây dựng mô hình nâng cao đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các tiểu thương kinh doanh sản phẩm rau, củ, quả tại chợ đầu mối nông sản trên địa bàn Thành phố.

Phấn đấu tốc độ tăng giá trị tăng thêm lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản đạt 7.5%; Tốc độ tăng giá trị gia tăng của sản phẩm chăn nuôi chế biến đạt 3.5%.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, UBND Thành phố đề ra 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nâng cao chất lượng nguồn lực quản lý, đảm bảo chất lượng, ATTP, gia tăng chế biến và phát triển thị trường trong lĩnh vực nông nghiệp; Tiếp tục chỉ đạo điều hành gắn kết chặt chẽ công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản với các nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản và hiệu quả sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

Đồng thời, triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, đảm bảo ATTP, gia tăng chế biến và phát triển thị trường. Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường lĩnh vực nông lâm thủy sản.

Thành phố cũng lưu ý các cấp, các ngành cần đổi mới công tác phổ biến, tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức và hành động đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và truyền thông quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ. Tăng cường phổ biến các văn bản mới, kiến thức đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc, lựa chọn thực phẩm an toàn. Tuyên truyền, phố biến các kiến thức pháp luật về ATTP, thông qua Website của các đơn vị và xuất bản ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền về quản lý chất lượng, ATTP nông nghiệp. Truyền thông, quảng bá các địa chỉ sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn.

Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tăng cường sử dụng vật tư nông nghiệp theo hướng hữu cơ, phát triển sản xuất các sản phẩm nông lâm thủy sản hữu cơ, nông nghiệp sinh thái và các sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và tương đương. Đảm bảo thẩm định chứng nhận đầy đủ cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP, tăng cường vận động cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ ký cam kết và kiểm tra ký cam kết theo quy định. Tăng cường kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn, đặc sản vùng miền phục vụ người tiêu dùng Thủ đô.

Chủ động giám sát, cảnh báo, kiểm tra để phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm cơ sở, sản phẩm vi phạm về chất lượng ATTP. Tăng cường quản lý thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, chú trọng kiểm soát các chất cấm trong sản xuất nông nghiệp, chợ đầu mối nông sản thực phẩm an toàn. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng ATTP các mặt hàng nông lâm thủy sản, sản phẩm OCOP.

Ngoài ra, Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến nông lâm thủy sản nhằm tạo điêu kiện thuận lợi để giảm tối đa thời gian và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính từ đó tiết kiệm chi phí cho cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và các cơ quan thực thi nhiệm vụ. Duy trì và phát triển ứng dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QRcode truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quản lý, phát triển chợ Thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản thủy sản an toàn. Hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Hỗ trợ kết nối cung cầu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông sản của Thành phố./.

Trần Hạnh