GÓC NHÌN

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở từ 1/7/2024
Ngày đăng 09/07/2024 | 15:51  | Lượt xem: 63

Thông tư số 07/2024/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

9 nhóm đối tượng áp dụng

Theo đó, Thông tư áp dụng đối với 9 nhóm đối tượng, bao gồm: Thứ nhất, cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Thứ hai, viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định pháp luật (bao gồm cả trường hợp quy định tại khoản 19 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức năm 2019).

Thứ ba, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được cấp có thẩm quyền cử đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam mà vẫn được hưởng lương theo bảng lương ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang.

Thứ tư, người hưởng lương làm việc trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí theo quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012).

Thứ năm, CBCC ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 quy định về CBCC cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Thứ sáu, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí theo quy định pháp luật hiện hành.

Thứ bảy, người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Thứ tám, người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Thứ chín, các đối tượng được áp dụng Thông tư này để tính toán xác định mức đóng, hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ liên quan tiền lương theo quy định pháp luật gồm CBCCVC đi học, thực tập, công tác, điều trị, điều dưỡng (trong nước và ngoài nước) thuộc danh sách trả lương của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Người đang trong thời gian tập sự hoặc thử việc (kể cả tập sự công chức cấp xã) trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động. CBCCVC đang bị tạm đình chỉ công tác, đang bị tạm giữ, tạm giam.

Cách tính lương, phụ cấp

Đối với CBCCVC và người lao động quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 8 và 9 trên đây, căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng để tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

Mức lương thực hiện từ ngày 1/7/2024 sẽ bằng mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng nhân với hệ số lương hiện hưởng.

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1/7/2024, đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở được tính bằng mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) được tính bằng tổng mức lương, mức phụ cấp chức chức vụ lãnh đạo, mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 1/7/2024 (nếu có) nhân với tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành. Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 1/7/2024 bằng mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng nhân với hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).

Thông tư 07 quy định, căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí, theo công thức: mức hoạt động phí thực hiện từ ngày 1/7/2024 bằng bằng mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng nhân với hệ số hoạt động phí theo quy định.

Với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, mức phụ cấp được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng hai Bộ này. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo cách tính của CBCCVC và người lao động quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 8 và 9 trên.

 Thông tư 07 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/7/2024. Chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 1/7/2024. Các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo mức lương cơ sở được tính lại tương ứng từ ngày 1/7/2024.

Mai Chi