GIỚI THIỆU

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/08/2015 | 09:18  | Lượt xem: 473
Quyết định số 438/QĐ-UBND  ngày 20/1/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/08/2015 | 12:00  | Lượt xem: 513
Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 20/1/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội

Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật thành phố

Ngày đăng 09/02/2015 | 02:11  | Lượt xem: 311
Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật thành phố

Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật thành phố

Ngày đăng 09/02/2015 | 12:00  | Lượt xem: 347
Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật thành phố

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội

Ngày đăng 05/11/2014 | 04:14  | Lượt xem: 518
Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội  có nhiệm vụ tư vấn cho Ủy ban nhân dân, Chủ tịch ỦBND thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau đây: A, Xây dựng chương trình,...

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội

Ngày đăng 05/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 455
Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội  có nhiệm vụ tư vấn cho Ủy ban nhân dân, Chủ tịch ỦBND thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau đây: