Văn bản pháp luật về bầu cử

Tổng hợp văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (của thành phố Hà Nội):

Ngày đăng 29/01/2021 | 06:37  | Lượt xem: 1076
1. Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 10/9/2020 của Thành ủy Hà Nội về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp của thành phố Hà Nội nhiệm ký 2021-2026; ...

Tổng hợp văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (của Trung ương):

Ngày đăng 28/01/2021 | 11:44  | Lượt xem: 933
Tổng hợp văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: 1. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015; 2. Chỉ thị...