Tìm hiểu về Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội về Luật tổ chức chính quyền địa phương

Ngày đăng 30/01/2021 | 09:05  | Lượt xem: 616
Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội về Luật tổ chức chính quyền địa phương

Đề cương giới thiệu Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2014

Ngày đăng 30/01/2021 | 08:49  | Lượt xem: 221
Đề cương giới thiệu Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2014 (Bộ Tư pháp)

Nghị quyết 97/2019/QH14 về Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội:

Ngày đăng 26/01/2021 | 07:03  | Lượt xem: 128
Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Nghị quyết 97/2019/QH14 về Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội vào ngày 27/11/2019. Nội dung...