HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thí điểm cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID tạo thuận lợi cho người dân Thủ đô
Ngày đăng 02/04/2024 | 13:51  | Lượt xem: 50

Cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu LLTP tạo thuận lợi cho người dân, tránh lãng phí và sai sót trong việc sử dụng giấy tờ truyền thống, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân và nhà nước.

 UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 30/3/2024 Triển khai thực hiện thí điểm cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mục đích nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) tạo thuận lợi cho người dân, tránh lãng phí và sai sót trong việc sử dụng giấy tờ truyền thống, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân và nhà nước.

Bên cạnh phương thức yêu cầu cấp Phiếu LLTP trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố, công dân, tổ chức có thể thực hiện thủ tục yêu cầu cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID. Để thực hiện thủ tục này, người dân sử dụng các giấy tờ cá nhân dạng điện tử thay cho bản giấy Căn cước công dân gắn chip để thực hiện giao dịch thủ tục hành chính cấp Phiếu LLTP đăng ký trên VneID.

Tại Kế hoạch, UBND Thành phố yêu cầu việc triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, toàn diện; bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đặt ra và triển khai đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm. Nội dung đảm bảo theo Nghị quyết, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Việc thực hiện cấp Phiếu LLTP trên VneID phải đảm bảo theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thành phố Hà Nội sẽ triển khai thực hiện cấp phiếu LLTP theo Quy trình số 9118/QLHC- TTLLTPQG ngày 05/12/2023 của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp về thực hiện thí điểm cấp phiếu LLTP trên VneID. Qua đó, để đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cấp Phiếu LLTP trên VneID. Việc thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả yêu cầu cấp Phiếu LLTP của người dân được thực hiện trên ứng dụng VNeID.

Để chủ động triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả trong thời gian thực hiện thí điểm, UBND Thành phố giao Sở Tư pháp thực hiện giải quyết yêu cầu cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID trên cơ sở Quy trình số 9118/QlHc-TTLLTPQG. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, phổ biến tiện ích trên ứng dụng VNeID; tuyên truyền hướng dẫn việc triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VnelD; việc khai thác phiếu LLTP trên ứng dụng VNelD.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, Công an Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả triển khai thực hiện sau thời gian thí điểm.

Công an Thành phố tiếp tục tuyên truyền và thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn Thành phố; bố trí nhân lực hỗ trợ, phối hợp hướng dẫn, xử lý các vấn đề liên quan đến thông tin tài khoản VNeID. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VneID trên địa bàn Thành phố. Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tra cứu thông tin lý lịch tư pháp để cấp Phiếu LLTP đảm bảo theo quy định.

Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông, các đơn vị liên quan thực hiện kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố với phần mềm Hệ thống quản lý lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp và ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID của Bộ Công an.

UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp Sở Tư pháp triển khai thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch. Cùng với đó, tổ chức thông tin, tuyên truyền phổ biến việc Thành phố thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNelD để người dân được biết và thực hiện./. 

Trân Hạnh