HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hà Nội, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật
Ngày đăng 31/03/2024 | 23:40  | Lượt xem: 58

Chủ tịch UBND Thành phố đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Theo đó, để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật; xác định xây dựng pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của Thành phố thuộc lĩnh vực công tác của đơn vị mình, cụ thể:

Trong xây dựng, ban hành VBQPPL

Trên cơ sở lĩnh vực, ngành theo dõi phụ trách và nhiệm vụ UBND Thành phố giao, trong tháng 12 hàng năm, chủ động rà soát, lập danh mục đề xuất kế hoạch ban hành VBQPPL năm tiếp theo để đảm bảo sự chủ động, nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ xây dựng VBQPPL.

Các Sở, ngành Thành phố tham mưu HĐND Thành phố, UBND Thành phố kịp thời ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các VBQPPL theo thẩm quyền; lưu ý cần nghiên cứu kỹ nội dung đề xuất, báo cáo để UBND Thành phố chỉ đạo, tránh trường hợp xin rút nội dung không ban hành trong quá trình thực hiện.

Cùng với đó, chủ động thực hiện quy trình lấy ý kiến góp ý, tham vấn của các Bộ, ngành và các cơ quan có liên quan đến nội dung, lĩnh vực quản lý của từng ngành theo quy định để đảm bảo đầy đủ tính pháp lý của VBQPPL sau khi được ban hành có hiệu quả, chất lượng. Rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện sự chỉ đạo của HĐND Thành phố, UBND Thành phố về công tác xây dựng thể chế và tổ chức thi hành pháp luật, phát hiện tồn tại, khó khăn. Từ đó, có các giải pháp, biện pháp phù hợp để đẩy mạnh tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo về xây dựng thể chế và tổ chức thi hành pháp luật ở Sở, ngành mình.

Khi tham mưu, đề xuất việc ban hành văn bản phải đúng thẩm quyền về nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ đề nghị xây dựng VBQPPL phải đầy đủ các tài liệu theo quy định và đảm bảo chất lượng của từng tài liệu. Chủ động việc lập đề nghị xây dựng VBQPPL theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn được quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong quá trình lập đề nghị xây dựng VBQPPL cần tiến hành tổng kết, đánh giá thực tiễn, đánh giá đầy đủ tác động của chính sách.

Quá trình soạn thảo văn bản cần bám sát các chính sách đã được thông qua, tuân thủ nghiêm trình tự, thủ tục, đặc biệt là thời hạn soạn thảo, tránh tình trạng do yêu cầu về thời gian nên xin áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn mà không thuộc các trường hợp được áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn; tăng cường kiểm soát việc ban hành văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách, dự thảo văn bản và các tổ chức, hiệp hội, các chuyên gia, nhà khoa học, người làm thực tiễn bằng hình thức phù hợp. Nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, ý kiến thẩm tra của các Ban của HĐND Thành phố, của Thành viên UBND Thành phố đối với các đề nghị xây dựng văn bản, dự thảo văn bản, trường hợp không tiếp thu phải có báo cáo giải trình đầy đủ; tăng cường phản biện xã hội, truyền thông đối với các bản quy phạm pháp luật có tác động lớn đến người dân và doanh nghiệp.

Rà soát đầy đủ, tăng cường đề xuất một văn bản để quy định chi tiết nhiều nội dung của VBQPPL cấp trên giao nhằm hạn chế xây dựng, ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết thi hành, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện. Kịp thời báo cáo HĐND Thành phố, UBND Thành phố về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình soạn thảo văn bản quy định chi tiết để tìm cách tháo gỡ.

Trong công tác rà soát, kiểm tra VBQPPL

Chủ động rà soát các VBQPPL thuộc các lĩnh vực do Sở, ban, ngành quản lý để xem xét sự phù hợp với hệ thống pháp luật và đòi hỏi của thực tiễn; xác định rõ khó khăn, vướng mắc xuất phát từ quy định pháp luật hay từ khâu tổ chức thi hành, từ đó xác định sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản.

Tăng cường kiểm tra VBQPPLcủa Thành phố thuộc các lĩnh vực do các Sở, ban, ngành, cơ quan mình quản lý, kịp thời phát hiện các nội dung trái pháp luật và kiến nghị biện pháp xử lý. Thường xuyên rà soát các VBQPPL và thực tiễn thi hành pháp luật để kịp thời đề xuất, soạn thảo, trình HĐND Thành phố, UBND Thành phố ban hành các VBQPPL điều chỉnh các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.

Trong công tác tổ chức thi hành pháp luật

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; đẩy mạnh hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Chú trọng tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, người dân về vướng mắc, bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật. Nghiên cứu, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết, Nghị định, Thông tư của Trung ương, các VBQPPL của HĐND Thành phố, UBND Thành phố. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, nhất là trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, Thành phố sẽ tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi “tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm” trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật.Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc tham mưu xây dựng, ban hành văn bản trái pháp luật. Mặt khác, ưu tiên, bố trí đầy đủ nhân lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

Tại Chỉ thị, Chủ tịch UBND Thành phố giao Chánh Văn phòng UBND Thành phố tiếp tục nghiên cứu rút ngắn quy trình thủ tục thẩm tra nội bộ và đẩy nhanh tiến độ trình UBND Thành phố các dự thảo VBQPPL theo Quy chế làm việc của UBND Thành phố; chủ trì, phối hợp với đơn vị được giao soạn thảo VBQPPL và các Sở, ngành, cơ quan liên quan xử lý các vấn đề nội dung có ý kiến khác nhau và tiếp thu ý kiến thành viên UBND Thành phố, rút ngắn thời gian trình, ban hành văn bản. Tăng cường kiểm tra hồ sơ, tài liệu dự thảo VBQPPL trình UBND Thành phố, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tham mưu giúp UBND Thành phố chuẩn bị Nghị quyết của HĐND thành phố về các chính sách trong đó đề nghị xây dựng VBQPPL theo hướng chỉ đạo rõ chính sách, nội dung phải chỉnh lý, tiếp thu để các sở, ngành thực hiện.

Giám đốc Sở Tư pháp tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu, giúp UBND Thành phố trong quản lý nhà nước về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của Thành phố; đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Luật Ban hành VBQPPL và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; tăng cường tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát VBQPPL và theo dõi thi hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, tham mưu lập danh mục nghị quyết, quyết định của HĐND Thành phố, UBND Thành phố; tham mưu theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức triển khai theo tiến độ để hạn chế việc lùi, rút trình nghị quyết, quyết định. Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thẩm định dự thảo VBQPPL; tập trung nguồn lực để bảo đảm tiến độ, chất lượng và quy trình thẩm định.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cơ quan cấp trên và thực tiễn ở địa phương mình để kịp thời chỉ đạo xây dựng các VBQPPL của HĐND, UBND cấp huyện; tăng cường các giải pháp nâng cao kỷ luật, kỷ cương, chất lượng, hiệu quả xây dựng VBQPPL, tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trên địa bàn. Tăng cường các nguồn lực về con người, tài chính cho hoạt động xây dựng VBQPPL và theo dõi thi hành pháp luật; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ làm công tác pháp luật. Kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có vi phạm trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật./.  

Trần Hạnh