BẠN CẦN BIẾT

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

Ngày đăng 21/07/2024 | 10:43  | Lượt xem: 11
Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại của thửa đất sau khi thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu mà hộ gia...

Bồi thường về đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày đăng 21/07/2024 | 10:40  | Lượt xem: 8
Trường hợp thu hồi toàn bộ hoặc một phần thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở quy định tại khoản 5 Điều 141 của Luật Đất...

Bồi thường, hỗ trợ thiệt hại đối với đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình

Ngày đăng 21/07/2024 | 10:34  | Lượt xem: 6
Khi hành lang bảo vệ an toàn công trình, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn chiếm dụng khoảng không trên 70% diện tích thửa đất có nhà ở, công trình xây dựng thì phần diện tích đất còn lại cũng được...

Hỗ trợ tái định cư và bố trí tái đinh cư khi nhà nước thu hồi đất

Ngày đăng 21/07/2024 | 10:26  | Lượt xem: 5
Suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở, nhà ở hoặc bằng nhà ở hoặc bằng tiền để phù hợp với việc lựa chọn của người được bố trí tái định cư;

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày đăng 20/07/2024 | 10:19  | Lượt xem: 6
Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho, được công nhận quyền sử dụng đất khi Nhà...

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các trường hợp đặc biệt

Ngày đăng 18/07/2024 | 11:10  | Lượt xem: 14
Tổ chức, cá nhân gây ra ô nhiễm môi trường chi trả trong trường hợp thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, đất khác trong khu vực bị ô nhiễm môi...

Các trường hợp được bồi thường về đất ở

Ngày đăng 18/07/2024 | 11:04  | Lượt xem: 13
Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hằng năm

Hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày đăng 18/07/2024 | 10:16  | Lượt xem: 3
Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài bị ngừng sản xuất, kinh doanh mà có đủ điều kiện được bồi thường về đất thì được hỗ trợ ổn định...

Hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày đăng 18/07/2024 | 10:14  | Lượt xem: 3
Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày đăng 17/07/2024 | 10:09  | Lượt xem: 6
Hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất gôm Văn bản, hợp đồng thuê, khoán san lấp mặt bằng, tôn tạo đất đối với đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, cải tạo đất, chống xói mòn, chống xâm...

Bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày đăng 16/07/2024 | 10:06  | Lượt xem: 3
Đối với mồ mả trong phạm vi đất thu hồi phải di dời thì được bồi thường các chi phí bao gồm: chi phí đào, bốc, di dời, xây dựng mới và các chi phí hợp lý khác có liên quan trực tiếp để di dời mồ mả...

Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày đăng 15/07/2024 | 10:05  | Lượt xem: 6
Mức bồi thường nhà, công trình xây dựng bằng tổng giá trị hiện có của nhà, công trình xây dựng bị thiệt hại và khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình xây dựng...

Bồi thường về đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp

Ngày đăng 11/07/2024 | 09:57  | Lượt xem: 0
Trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nếu diện tích thu hồi vượt quá diện tích được bồi thường thì diện tích đất được bồi thường bằng diện tích đất thực tế bị thu hồi;

Bồi thường về đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/8/2024

Ngày đăng 08/07/2024 | 09:47  | Lượt xem: 5
Trường hợp đất được giao từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành, có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất thì được bồi thường về đất theo quy định

Bồi thường về đất đối với hộ gia đình, cá nhân vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014

Ngày đăng 07/07/2024 | 11:21  | Lượt xem: 12
Trường hợp thửa đất có nhà ở nếu đã sử dụng đất ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì diện tích đất được bồi thường bằng diện tích thực tế bị thu hồi nhưng...

Bồi thường về đất trong trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ

Ngày đăng 04/07/2024 | 11:00  | Lượt xem: 11
Nếu diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ quy định tại Điều 137 của Luật Đất đai thì bồi thường về đất theo diện tích đo đạc thực tế.

Bồi thường bằng đất khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, đất ở, đất phi nông nghiệp

Ngày đăng 03/07/2024 | 10:38  | Lượt xem: 12
Trường hợp tiền bồi thường, hỗ trợ về đất lớn hơn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp khi được giao đất, thuê đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc tiền mua nhà ở thì người có...

Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày đăng 02/07/2024 | 10:31  | Lượt xem: 8
Hỗ trợ ổn định đời sống; hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ di dời vật nuôi; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm

Quy định về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh

Ngày đăng 01/07/2024 | 12:32  | Lượt xem: 25
Làm công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh

Các trường hợp cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận căn cước

Ngày đăng 30/06/2024 | 04:25  | Lượt xem: 15
Giấy chứng nhận căn cước được cấp đổi do bị hư hỏng không sử dụng được, thay đổi thông tin về căn cước, có sai sót về thông tin trên giấy chứng nhận căn cước, khi người gốc Việt Nam chưa xác định...