HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP

Nhập khẩu hàng hóa của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền nhập khẩu

Ngày đăng 07/09/2021 | 11:45  | Lượt xem: 127
Công ty tôi là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền nhập khẩu. Xin hỏi Doanh nghiệp muốn nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và khu vực hải quan riêng vào Việt Nam thì cần theo các...

Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ngày đăng 07/09/2021 | 11:43  | Lượt xem: 104
Doanh nghiệp tôi là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp chuẩn bị làm thủ tục nghị cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua...

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy phép kinh doanh lập cơ sở bán lẻ thứ nhất cần điều kiện gì?

Ngày đăng 07/09/2021 | 11:39  | Lượt xem: 124
Công ty tôi là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy phép kinh doanh. Hiện Công ty muốn đề nghị cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất. Xin hỏi để lập cơ sở bán lẻ thứ nhất cần...

Xuất khẩu hàng hóa của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền xuất khẩu

Ngày đăng 07/09/2021 | 11:37  | Lượt xem: 113
Doanh nghiệp chúng tôi là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền xuất khẩu. Xin hỏi Doanh nghiệp muốn xuất khẩu hàng hóa mua tại Việt Nam và hàng hóa do doanh nghiệp đặt gia công tại...

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp dự án PPP

Ngày đăng 07/09/2021 | 11:31  | Lượt xem: 124
Công ty chúng tôi đã tham gia dự thẩu để được lựa chọn đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư PPP. Được biết nếu được lựa chọn thì sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn, nhà đầu...

Điều kiện đối với dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

Ngày đăng 07/09/2021 | 11:29  | Lượt xem: 108
Công ty tôi muốn đề xuất dự án đầu tư theo đối tác công tư PPP. Xin hỏi theo quy định hiện nay dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất phải đáp ứng các điều kiện gì?

Quy trình dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Ngày đăng 07/09/2021 | 11:28  | Lượt xem: 109
Công ty tôi đang tìm hiểu để tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Xin hỏi quy trình dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án...

Lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Ngày đăng 07/09/2021 | 11:26  | Lượt xem: 115
Doanh nghiệp chúng tôi muốn được tham gia đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư. Chúng tôi muốn biết theo quy định hiện nay hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư được thực hiện...

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày đăng 01/09/2021 | 06:49  | Lượt xem: 115
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1238/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã...

Một số ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực giáo dục

Ngày đăng 31/08/2021 | 12:13  | Lượt xem: 1559
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm thúc đẩy hoạt động xã hội hóa nói chung và xã hội hóa giáo dục đào tạo nói riêng. Trong đó chủ trương khuyến khích, hỗ trợ các nhà đầu tư phát...

Nguyên tắc, nội dung hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày đăng 30/08/2021 | 01:55  | Lượt xem: 121
Ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp theo phương thức hỗ trợ sau đầu tư. Mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ lãi suất đối với 01 phương án, dự án sản xuất - kinh doanh trong cùng một giai đoạn

Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

Ngày đăng 30/08/2021 | 01:51  | Lượt xem: 112
Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn đánh giá toàn diện năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nhưng không quá 30 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp

Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Ngày đăng 30/08/2021 | 01:49  | Lượt xem: 103
Hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung nhưng không quá 20 triệu đồng/năm/doanh nghiệp

Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày đăng 30/08/2021 | 01:46  | Lượt xem: 99
Hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và tối đa 70% tổng chi phí của một khoá quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày đăng 30/08/2021 | 01:44  | Lượt xem: 102
Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc không quá 70 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ...

Hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày đăng 30/08/2021 | 01:41  | Lượt xem: 87
Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn phí truy cập các thông tin quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin và trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan...

Hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày đăng 30/08/2021 | 01:39  | Lượt xem: 111
Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh...

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày đăng 30/08/2021 | 01:37  | Lượt xem: 105
Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh...

Tạm ngừng kinh doanh có được áp dụng cho chi nhánh doanh nghiệp không?

Ngày đăng 27/08/2021 | 11:01  | Lượt xem: 126
Do kinh doanh kém hiệu quả nên doanh nghiệp chính tôi muốn tạm ngừng hoạt động kinh doanh của một số chi nhánh doanh nghiệp. Xin hỏi việc tạm ngừng kinh doanh có được áp dụng cho chi nhánh doanh...

Hộ kinh doanh có được mở chi nhánh hoạt động không?

Ngày đăng 27/08/2021 | 10:59  | Lượt xem: 115
Tôi là chủ hộ kinh doanh X. Hiện tôi muốn mở thêm chi nhánh để hoạt động nhưng không biết theo quy định hiện nay hộ kinh doanh có được mở chi nhánh hoạt động không? Nhờ cơ quan giải đáp