TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi cuốn sách của Tổng Bí thư về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Ngày đăng 02/04/2023 | 04:53  | Lượt xem: 250

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 30/3/2023 về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo nội dung Kế hoạch số 147-KH/TU, Hà Nội sẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Kế hoạch nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội - “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.

Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nguồn: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

Theo đó, sẽ tổ chức các buổi giới thiệu tập trung nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đưa việc giới thiệu tác phẩm vào trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ. Đồng thời, tuyên truyền, giới thiệu nội dung tác phẩm rộng rãi trong Nhân dân với hình thức phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị...
Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng này còn nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm: Bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay. Đó là tâm huyết, trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hết lòng, hết sức phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân...
Cùng với đó, đợt sinh hoạt góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn đề cập trong tác phẩm vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.
Kế hoạch cũng nêu cụ thể những nội dung cốt lõi và giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để phục vụ cho đợt sinh hoạt; đồng thời, phân công rõ nhiệm vụ đối với các cấp, các ngành.
Trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan thường trực chủ trì hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; chỉ đạo đưa nội dung tác phẩm vào Bản tin Thông tin nội bộ, sổ tay đảng viên điện tử năm 2023 và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, trung tâm chính trị các quận, huyện, thị xã; chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, các cơ quan truyền thông của thành phố xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố; giới thiệu nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư và những ghi nhận, đánh giá của các học giả, cán bộ, đảng viên, nhân dân về nội dung tác phẩm.
Cuốn sách do Ban Nội chính Trung ương và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp xuất bản, gồm khoảng 600 trang, gần 100 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại, chia thành 3 phần.
Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam” gồm bài viết tổng quan “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược!” của Tổng Bí thư, đánh giá lại công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam từ khi thành lập Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng (năm 2013) đến nay; 4 bài phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng các năm 2014, 2018, 2020, 2022; 5 nhóm vấn đề lớn, trọng tâm trong các bài phát biểu kết luận tại 36 phiên họp Ban Chỉ đạo, cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo.
Phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, 14 bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ những năm đầu tiến hành đổi mới đất nước đến nay; 8 bài viết về rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trong đó có bài được viết từ những năm 70 thế kỷ XX thể hiện sự trăn trở của đồng chí về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
Phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” tập hợp, chọn lọc 62 ý kiến của các tầng lớp nhân dân, 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của các chính khách, học giả, bạn bè quốc tế, thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của cán bộ, đảng viên, nhân dân, sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
BÌNH LIÊN