TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Hà Nội: Chuyển biến rõ nét, toàn diện trong các lĩnh vực CCHC
Ngày đăng 30/06/2020 | 07:48  | Lượt xem: 78

Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030.

Báo cáo của UBND TP Hà Nội về kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020 cho thấy, trong công tác CCHC, đã xuất hiện nhiều sáng kiến, đột phá, tiên phong do TP triển khai, được Trung ương, các Bộ, ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước trên nhiều tiêu chí.

8 nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính

8 nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính được đề ra nhằm cải thiện vị trí xếp hạng về Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tài chính. Nguồn: Internet

Cụ thể, TP là địa phương đi đầu trong cả nước triển khai sớm, tích cực xác định vị trí việc làm theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Nội vụ; là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành xây dựng, triển khai cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ quản lý nhân, hộ khẩu. Đồng thời khai thác hiệu quả phục vụ triển khai các ứng dụng, dịch vụ phục vụ công dân, DN.

Kết quả thực hiện các nội dung theo chương trình tổng thể được thể hiện ở các mặt:  Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính;  Cải cách tổ chức bộ máy hành chính;  Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;Cải cách hành chính công;  Hiện đại hóa hành chính.

Trong giai đoạn 2011 - 2020, công tác CCHC của Thành phố được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố xác định là nhiệm vụ trong tâm, một trong ba khâu đột phá; được chỉ đạo quyết liệt, sát sao; đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả nổi bật, tạo được chuyển biến rõ nét, toàn diện trong các lĩnh vực CCHC, được Trung ương ghi nhận, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ; hầu hết các chỉ tiêu theo Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ. CCHC đã hoàn thành và về đích sớm; góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của Thủ đô. Bức tranh CCHC của Thủ đô trong giai đoạn 2016-2020 đã đạt được nhiều điểm nhấn quan trọng, thực sự là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển trong xã hội, tạo dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, đời sống và an sinh xã hội được quan tâm. Thành phố đã trở thành điểm đến thân thiện, an toàn, tin cậy; đã tổ chức thành công nhiều sự kiện mang tầm vóc quốc tế, nhiều lĩnh vực chuyển biến tích cực như quản lý đô thị, chiếu sáng, cây xanh. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ phát triển. Hạ tầng và ứng dụng CNTT được đẩy mạnh đầu tư, từng bước hình thành những yếu tố cơ bản của chính quyền điện tử và thành phố thông minh.

Công tác chỉ đạo, điều hành của Thành phố tiếp tục thực hiện theo hướng sâu sát, cụ thể, quyết liệt theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả", "một việc - một đầu mối xuyên suốt" và có nhiều đổi mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả rõ rệt. Chất lượng tham mưu được nâng cao, chú trọng chiều sâu, giải quyết nhiều việc khó, việc mới, phức tạp, chưa có tiền lệ. Kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng phục vụ nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền CCHC được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tầng lớp nhân dân về công tác CCHC.

Công tác xây dựng, ban hành và rà soát VBQPPL được tiến hành thường xuyên, kịp thời, có chất lượng. Công tác cải cách TTHC gắn với thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC, quy trình giải quyết theo thầm quyền và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tiếp nhận, giải quyết TTHC đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước.

Cải cách tổ chức bộ máy được triển khai thực hiện quyết liệt, bài bản, có hệ thống và khoa học. Đây là lần kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay, Hà Nội là điểm sáng, một trong địa phương đầu tiên triển khai quyết liệt và thành công, được Trung ương và dư luận đánh giá cao.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, giải quyết công việc với người dân được nâng cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được đặc biệt chú trọng. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được chuẩn hóa, có sự chuyển biến mạnh về tư duy, phong cách làm việc, trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân. Cải cách tài chính công được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt với nhiều điểm đột phá. Việc thực hiện cơ chế tự chủ đã tạo quyền chủ động cho các cơ quan, đơn vị trong quản lý biên chế, kinh phí, góp phần động viên công chức, viên chức phát huy năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành của Thành phố; phục vụ nhân dân, doanh nghiệp mang lại hiệu quả rõ nét. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền được quan tâm, tổ chức thường xuyên, có chiều sâu, tập trung vào những vấn đề bức xúc của người dân, doanh nghiệp, chú trọng xử lý các vấn đề sau kiểm tra, tăng cường kiểm tra đột xuất. Thành phố kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra sai phạm.

Công tác triển khai Chương trình tổng thể về CCHC của Chính phủ đã được TP thực hiện bài bản: Công tác tuyên truyền đa dạng, hiệu quả; hệ thống văn bản chỉ đạo và triển khai được xây dựng thành hệ thống khoa học, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội; việc xác định nội dung trọng tâm về CCHC trong từng giai đoạn, từng năm phù họp với tình hình thực tiễn và đặc thù của Thủ đô.

Việc triển khai theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; phương thức triển khai nghiêm túc, quyết liệt, sâu sát, dứt điểm...; quá trình triển khai đi đôi với kiểm tra, đánh giá, động viên, khen thưởng kịp thời... Nhận thức của các cấp lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của TP về công tác CCHC; về vai trò, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong việc thực hiện Chương trình tổng thể về CCHC của Chính phủ, Kế hoạch CCHC của TP trong giai đoạn và Kế hoạch hàng năm được nâng lên, có sự chuyển biến rõ rệt.

Mỗi năm TP xác định một số lĩnh vực trọng tâm cần ưu tiên để thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân. 100% quận, huyện, thị xã đã xây dựng, ban hành và triển khai Bộ chỉ số CCHC đánh giá đối với các phòng, ban, bộ phận trực thuộc ƯBND. TP chỉ đạo 100% các đơn vị có thực hiện giải quyết TTHC đối với người dân và DN phải thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân trong việc phục vụ các dịch vụ hành chính công.

Bên cạnh đó, TP phối hợp tốt với các Ban Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các tổ chức Trung ương, tổ chức quốc tế thực hiện nhiều cuộc khảo sát, lấy ý kiến của người dân, DN đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước của TP; phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy duy trì thường xuyên các cuộc điều tra xã hội học nhằm nắm bắt phản ánh tình hình dư luận xã hội về công tác CCHC. Qua công tác này, nhận thức của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối vói công tác CCHC được nâng cao; việc đánh giá công tác CCHC đi vào thực chất, có chiều sâu và thực sự tạo chuyển biến mạnh mẽ.

Mặc dù đạt được kết quả như vậy, UBND Thành phố xác định còn một số tồn tại hạn chế cần khẩn trương khắc phục trong thời gian tới. Công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành về CCHC ở một số cơ quan, một số lĩnh vực còn chưa sát sao, chưa quyết liệt, vẫn còn có nhiệm vụ chậm tiến độ. Nhận thức của người đứng đầu tại một số cơ quan, đơn vị, đặc biệt ở cấp xã về công tác CCHC còn hạn chế; việc xây dựng Kế hoạch CCHC hàng năm còn hình thức, chung chung, chưa cụ thể, chưa gắn với đặc thù, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, chưa xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá. Một số xã, phường, thị trấn còn thiếu chủ động trong xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch Năm chủ đề công tác của Thành phố .Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các quy chế, quy trình công tác, kết luận, chỉ đạo của cấp trên còn hạn chế. Tính chủ động trong tham mưu, đề xuất để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp ở một số cơ quan, đơn vị, bộ phận, cá nhân còn yếu. Một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung, hình thức tuyên truyền theo chỉ đạo của Thành phố dẫn tới thông tin đến người dân chưa đầy đủ, kịp thời.

Chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Thành phố đang đứng ở vị trí thấp. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) còn có một số Chỉ số thành phần đạt thấp, cần tiếp tục có giải pháp để cải thiện.

Trong thời gian tới, giai đoạn 2021-2030, TP Hà Nội tiếp tục đề xuất mục tiêu và những nội dung, nhiệm vụ CCHC trọng tâm cần thiết mà Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần phải triển khai thực hiện trong các lĩnh vực thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, về tài chính công và hiện đại hóa hành chính nhằm đẩy mạnh CCHC tại TP Hà Nội.

Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, từ năm 2016 đến nay, TP đều ban hành Kế hoạch khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc TP, giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội là cơ quan chủ trì triển khai nghiệp vụ điều tra, khảo sát. Năm 2016, TP tiến hành khảo sát, đo lường mức độ hài lòng đối với 4 lĩnh vực: Lao động việc làm, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo trợ xã hội, Người có công. Kết quả chỉ số hài lòng chung là 80%.

TRÚC LINH (tổng hợp)