TIN MỚI

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
Ngày đăng 26/06/2020 | 18:47  | Lượt xem: 134

tập trung tuyên truyền nội dung Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; Luật Công đoàn; Luật Việc làm; Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, các luật có liên quan tới mọi tầng lớp nhân dân, người lao động, người sử dụng lao động bằng nhiều hình thức phù hợp để tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 22/6/2020 thựchiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/09/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Mục đích phát huy sự vào cuộc của hệ thống chính trị tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả của tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động, thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể, giải quyết tốt tranh chấp lao động và đình công; bảo đảm thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, giữ vũng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động, tổ chức đại diện của người lao động và người sử dụng lao động, tổ chức đại diện của người sử dụng lao động trong việc thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ lao động.

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Theo đó, tổ chức quán triệt các văn bản của Trung ương và Thành phố về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới đối với toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người sử dụng lao động trong phạm vi đơn vị quản lý.

Tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp đến năm 2021”. Theo đó, tập trung tuyên truyền nội dung Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; Luật Công đoàn; Luật Việc làm; Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, các luật có liên quan tới mọi tầng lớp nhân dân, người lao động, người sử dụng lao động bằng nhiều hình thức phù hợp để tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện. Xây dựng các nội dung, định hướng tuyên truyền trên các phương tiện thuyền thông, nhất là các phương tiện truyền thông hiện đại để vận động, tập hợp người lao động, người sử dụng lao động tham gia, hoạt động trong các tổ chức đại diện của mình bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích theo quy định. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp ngăn chặn, phản bác thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng không tốt tới tình hình quan hệ lao động và an ninh, trật tự xã hội.

Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quan hệ lao động tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ như kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động và Hòa giải viên lao động, sắp xếp, bố trí tại một số quận, huyện trọng điểm thực hiện thí điểm hòa giải viên lao động chuyên trách thực hiện giải quyết tranh chấp lao động và hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động, công đoàn đối với người lao động và người sử dụng lao động nhất là cho doanh nghiệp dân doanhvà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; bố trí kinh phí để triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân trên địa bàn...

Tại Kế hoạch yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn; thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể như tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đối thoại và kỹ năng thương lượng cho các bên tham gia có hiệu quả vào các hoạt động đối ngoại, thương lượng, ký kết nhất là các nội dung đối thoại, thương lượng về tiền lương, tiền thưởng và các điều kiện lao động cơ bản, các chế độ khuyến khích khác có tính chất lợi ích cho người lao động trong doanh nghiệp;  giải quyết tốt tranh chấp lao động và đình công chú trọng tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện đúng quy định của pháp luật, đặc biêt các quy định về đối thoại, thương lượng, giải quyết tranh chấp lao đông và đình công; tích cực chủ động tham gia với các cơ quan liên quan của địa phương trong việc nắm tình hình để có biện pháp giải quyết phù hợp nhằm giảm thiểu các tranh chấp lao động, đình công phát sinh trên địa bàn.

Hùng Phi