TIN MỚI

Thanh Trì: Thông tin được cung cấp thường xuyên, kịp thời cho người dân
Ngày đăng 15/09/2021 | 12:19

Theo ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì, việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân đã được các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Trì quan tâm thực hiện.

3 năm triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin, việc đăng tải, cung cấp thông tin trên địa bàn huyện Thanh Trì đã được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Nhiệm vụ quan trọng

Theo UBND huyện Thanh Trì, thực hiện Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, UBND huyện đã xây dựng và triển khai các văn bản tới các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hàng năm, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của thành phố, Sở tư pháp, UBND huyện ban hành các Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL. Trong đó xác định tuyên truyền phổ biến triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn huyện.

Phòng Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng PBGDPL huyện đã tham mưu UBND huyện tổ chức các Hội nghị tuyên truyền trực tiếp, lồng ghép các quy định của Luật Tiếp cận thông tin cho cán bộ, công chức các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn và nhân dân trên địa bàn huyện. Trong đó tập trung đối với nội dung về quyền được tiếp cận thông tin theo quy định của Luật, trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong việc cung cấp thông tin, những thông tin phải thực hiện công khai, những thông tin được cung cấp.

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã kịp thời phổ biến Luật Tiếp cận thông tin tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và nhân dân trên địa bàn huyện để nắm bắt và chấp hành đúng các quy định của Luật...

Cung cấp thông tin cho hàng nghìn lượt yêu cầu của người dân

Triển khai thi hành Luật, huyện Thanh Trì đã nhận được 1.702 lượt yêu cầu cung cấp thông tin, trong đó có 1.595 lượt yêu cầu cung cấp thông tin hợp lệ.

Kết quả đã cung cấp thông tin trong lĩnh vực đất đai cho 745 lượt; thông tin trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở cho 150 lượt; thông tin trong lĩnh vực tài chính, ngân sách cho 180 lượt; thông tin trong lĩnh vực tư pháp cho 515 lượt, thông tin trong lĩnh vực tài nguyên môi trường cho 54 lượt; thông tin trong lĩnh vực khác 58 lượt...

Ảnh minh họa. Nguồn: http://thanhtri.hanoi.gov.vn/

Cùng với việc cung cấp các thông tin theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức, UBND huyện Thanh Trì đã thực hiện công khai các thông tin theo quy định của Điều 17.

Theo đó đã tập trung công khai các nội dung văn bản luật, dưới luật của Trung ương, các văn bản QPPL do HĐND và UBND huyện ban hành, công khai các văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung (như các chương trình công tác, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ, báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, thông báo ý kiến kết luật của Thường trực huyện ủy – HĐND-UBND huyện...) và đều được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của huyện, niêm yết công khai tại trụ sở cơ sở.

Công khai các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện, công khai danh mục, quy trình thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của cấp huyện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính huyện, Cổng thông tin điện tử của huyện, công khai thông tin về ngân sách nhà nước trong chuyên mục công khai ngân sách trên Cổng thông tin điện tử của huyện.

Thực hiện công khai thông tin về đấu thầu, đấu giá, thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất trên hệ thống Đài phát thanh huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn, Cổng thông tin điện tử của huyện; niêm yết công khai tại trụ sở của các cơ quan, đơn vị có liên quan, trụ sở UBND huyện, UBND các xã, thị trấn.

Huyện Thanh Trì cũng đã thực hiện thông tin phổ biến hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phảm vi quản lý của cơ quan nhà nước thông qua các chuyên mục hỏi đáp, đài phát thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn, cổng thông tin điện tử của huyện, thông qua công tác giải quyết TTHC, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... trong phạm vi quản lý của đơn vị...

Từ ngày 1/7/2018 đến ngày 30/6/2021, trên địa bàn huyện Thanh Trì không có hành vi vi phạm pháp luật tiếp cận thông tin. Không có các vụ khiếu nại, khởi kiện liên quan đến cung cấp, công khai thông tin.

Đặc biệt từ đầu năm 2020 đến nay, toàn huyện Thanh Trì đã tập trung, kịp thời tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về phòng, chống dịch bệnh; về việc hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã giúp người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, góp phần giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh và thiên tai gây ra, góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì, việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân đã được các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Trì quan tâm thực hiện. Việc đăng tải, cung cấp thông tin được thực hiện thường xuyên, kịp thời, cơ bản đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin của các tổ chức và cá nhân.

 Thùy Dương