TIN MỚI

100% tỉnh, thành đoàn hàng năm có hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên
Ngày đăng 31/07/2022 | 21:24

Giám sát việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực thi chính sách về phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên theo Quy chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 phê duyệt chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030. Theo đó, mục tiêu giai đoạn 2022 - 2025: 100% cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được bồi dưỡng kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, về công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; 100% tỉnh, thành đoàn hàng năm có hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên; Hỗ trợ ít nhất 8.000 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 1.000 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hằng năm, 100.000 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp; Ít nhất 80.000 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; 40% các tỉnh, thành đoàn thành lập Hội đồng tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; 40% các tỉnh, thành đoàn có các thiết chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp;  Hỗ trợ thành lập 200 hợp tác xã do thanh niên làm chủ; Hằng năm hỗ trợ duy trì ít nhất 200 xã triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP.

- Mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030: 100% cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được bồi dưỡng kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, về công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; 100% tỉnh, thành đoàn hằng năm có hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên; hỗ trợ 12.000 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 2.000 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hằng năm, 200.000 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp; duy trì và xây dựng 120.000 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; 100% các tỉnh, thành đoàn thành lập Hội đồng tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; 100% các tỉnh, thành đoàn có các thiết chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ thành lập 300 hợp tác xã do thanh niên làm chủ; hằng năm hỗ trợ duy trì ít nhất 200 xã triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP.

Chương trình cũng đặt nhiệm vụ và giải pháp phát triển hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp như sau:  

- Đầu tư phát triển các thiết chế hỗ trợ khởi nghiệp; thành lập các Hội đồng chuyên gia tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cấp Trung ương, tỉnh, thành phố; phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của Trung ương Đoàn. Các tỉnh, thành đoàn xây dựng và phát huy hiệu quả các thiết chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp như: trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, vườn ươm khởi nghiệp, không gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Kết nối mạng lưới các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp trên cả nước; nâng cao hiệu quả các hoạt động liên kết giữa các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu với các doanh nghiệp để ứng dụng và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, chuyển đổi số cho cán bộ Đoàn, Hội trực tiếp phụ trách các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; thiết lập mạng lưới liên kết giữa các cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, chuyên gia, các quỹ đầu tư khởi nghiệp để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Xây dựng và phát triển cộng đồng thanh niên khởi nghiệp trong các lĩnh vực.

- Khai thác các nguồn lực quốc tế để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp: tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế trong các hoạt động khởi nghiệp của thanh niên; thực hiện các cam kết khu vực và quốc tế liên quan đến hoạt động khởi nghiệp của thanh niên mà Việt Nam tham gia ký kết; kết nối với các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các quỹ đầu tư nước ngoài để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp về nguồn vốn, công nghệ, năng lực quản trị, tiếp cận thị trường; vận động nguồn lực quốc tế triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và nâng cao năng lực chuyển đổi số; liên kết, xây dựng mạng lưới kết nối giữa các thanh niên khởi nghiệp, doanh nhân trẻ Việt Nam trong và ngoài nước, giữa Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam với các tổ chức, mạng lưới doanh nhân trẻ khu vực ASEAN và quốc tế; phối hợp, hướng dẫn các tổ chức Đoàn, Hội Thanh niên sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam tại nước ngoài triển khai các hoạt động nâng cao kiến thức khởi nghiệp của thanh niên ngoài nước, vận động thanh niên kiều bào về nước khởi nghiệp.

- Tổ chức “Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp”, các chương trình đối thoại giữa doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp với lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ những vướng mắc, kiến nghị đề xuất những chính sách, chương trình thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Giám sát việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực thi chính sách về phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên theo Quy chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

Vương Thảo