TIN MỚI

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng
Ngày đăng 24/05/2023 | 10:39

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1142/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030" trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng, qua đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hóa, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và kỹ năng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số hoá. Hình thành và phát triển các kỹ năng nhận diện, xử lý, làm chủ thông tin và các công cụ, phương tiện kỹ thuật trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng.

UBND Thành phố yêu cầu đa dạng hóa hình thức, hình thành thói quen chủ động, chú trọng tuyên truyền và hướng dẫn cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận thông tin tích cực trên không gian mạng.

Cụ thể giai đoạn 2023 - 2025, phấn đấu trên 90% học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền và tích cực thực hiện Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; trên 80% đoàn viên là học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp kết nạp mới được học lý luận chính trị trên Cổng thông tin điện tử, học lý luận chính trị dành cho đoàn viên; trên 80% cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh trên không gian mạng; trên 70% cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng tài liệu và giảng dạy kỹ năng thích ứng và sử dụng không gian mạng an toàn, tích cực, hiệu quả cho học sinh, sinh viên; trên 80% các cơ sở có các kênh thông tin trên không gian mạng. Giai đoạn 2025 - 2030, phấn đấu các chỉ tiêu trên đều đạt 100%.

Để thực hiện Kế hoạch, UBND Thành phố cũng đề ra các giải pháp như tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp; giám sát, bảo vệ, ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng; triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên không gian mạng. Đồng thời, xây dựng, nâng cấp, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các kênh thông tin; xây dựng và triển khai sử dụng các sản phẩm truyền thông hiện đại; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, kết nối đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách công tác học sinh, sinh viên, giáo viên thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp trên không gian mạng.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; nguồn tài chính của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; nguồn tài trợ, viện trợ quốc tế, huy động từ xã hội, cộng đồng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

UBND Thành phố giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì triển khai các nhiệm vụ, giải pháp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghềnghiệp trên địa bàn Thành phố. Cung cấp thông tin về các hoạt động triển khai và kết quả thực hiện cho các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, các cơ quan báo chí để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đạt hiệu quả.

 

Hà Nguyên