TIN MỚI

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Ngày đăng 24/05/2023 | 13:30

Nâng cao nhận thức về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cấp, các ngành, Nhân dân trong việc thi hành Luật.

 UBND thành phố Hà Nội đã có Kế hoạch số 147/KH-UBND triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Mục đích nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả Quyết định số 346/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ; xác định những nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị cụ thể trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua đó,  nâng cao nhận thức về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cấp, các ngành, Nhân dân trong việc thi hành Luật.

UBND Thành phố yêu cầu Kế hoạch được triển khai, tổ chức thực hiện tại 100% các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố; gắn với nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Kế hoạch, Thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành chức năng, UBND quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tập huấn nội dung Luật. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Văn phòng UBND Thành phố, các đơn vị có liên quan tham dự Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật do Bộ Nội vụ triển khai.

Trong Quý III/2023, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Văn phòng UBND Thành phố, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị cấp Thành phố quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật tới các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, chính quyền địa phương, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Thành phố bằng hình thức: Trực tiếp và trực tuyến.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội Mới, Báo Kinh tế đô thị…chịu trách nhiệm phối hợp Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp thường xuyên tổ chức tuyên truyền Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Việc tiếp nhận tài liệu do Bộ Nội vụ biên soạn, Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp tham mưu phân bổ, tuyên truyền tới các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Thành phố.

Trong năm 2023 và các năm tiếp theo các cơ quan, đơn vị, địa phương, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp thuộc Thành phố tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Cùng với việc giao nhiệm vụ đến từng đơn vị tham gia góp ý dự thảo văn bản triển khai thực hiện Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, UBND Thành phố còn yêu cầu trong Quý IV/2023 UBND cấp huyện, UBND cấp xã; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố; doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại đơn vị.

Thành phố cũng giao Sở Tư pháp chủ trì tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến thực hiện dân chủ ở có sở; đề xuất Trung ương sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, hết hiệu lực thi hành hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật.   

Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì tham mưu giúp UBND Thành phố tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo kết quả thi hành Luật theo định kỳ hoặc đột xuất.

Tại Kế hoạch, UBND Thành phố cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức tập huân chuyên sâu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho cán bộ Mặt trận các cấp và thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho đoàn viên công đoàn, người lao động trong các tổ chức có sử dụng lao động, thành viên Ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động.

Mặt khác, đề nghị HĐND Thành phố, HĐND các quận, huyện, thị xã; HĐND các xã, thị trấn nghiên cứu, ban hành các Nghị quyết để quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn./.

Trần Hạnh