TIN MỚI

Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022
Ngày đăng 12/05/2022 | 13:49

Gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL, phát huy đầy đủ vai trò của các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh cơ sở tham gia công tác PBGDPL

UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 1383/UBND-NC ngày 10/5/2022 về hướng dẫn triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, năm 2022 là năm thứ 10 tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên phạm vi cả nước. Để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 thực sự là điểm nhấn, sự kiện chính trị pháp lý tiêu biểu trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ điều kiện thực tiễn chủ động, linh hoạt tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam với định hướng sau đây:

- Về nội dung, cần bám sát Kế hoạch PBGDPL của Thành phố, của ngành, của địa phương trong năm 2022, gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL; tổ chức phổ biến nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2021, 2022; những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; chú trọng tuyên truyền những nội dung cơ bản của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, sửa đổi Luật Thủ đô, bảo vệ môi trường, giao thông, trật tự an toàn xã hội, trật tự văn minh đô thị;, xây dựng, đất đai; xử lý vi phạm hành chính…. Kịp thời thông tin, phản ánh, lan tỏa, tôn vinh gương sáng trong xây dựng, thi hành pháp luật, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội; tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” ngay khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

- Về hình thức tổ chức, phát huy đầy đủ vai trò của các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh cơ sở tham gia công tác PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng viễn thông, mạng xã hội; thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật trực tiếp; tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hoặc các hình thức khác phù hợp với địa phương. 

-. Về khẩu hiệu, các cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam (có thể tham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu do Bô Tư pháp cung cấp tại chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp từ ngày 01/10/2022) và các khẩu hiệu do UBND Thành phố ban hành  (theo Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật của Thành phố).

- Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt tập trung trong 2 tháng cao điểm là tháng 10, 11/2022.

Tại văn bản, UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 thiết thực, hiệu quả, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn Thủ đô trong đợt cao điểm tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam; tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, tổ chức tích cực tham gia hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về  UBND thành phố, Bộ Tư pháp theo quy định.

Thu Hường