TIN MỚI

Hà Nội, xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Ngày đăng 27/06/2020 | 21:48  | Lượt xem: 77

Tuyên truyền, giáo dục cho mỗi công dân Hà Nội nhận thức và hành động theo các tiêu chí người Hà Nội thanh lịch, văn minh, có ý thức tôn trọng kỷ cương, pháp luật, xây dựng các quan hệ xã hội giàu tính nhân văn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thành ủy Hà Nội vừa có Báo cáo số 667-BC/TU tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư “về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo, thành phố Hà Nội luôn xác định gia đình là một trong những nhân tố quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững của xã hội, sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước. Vì vậy, chiến lược xây dựng gia đình nhằm mục tiêu là xây dựng tế bào của xã hội mà trong đó, các thành viên của gia đình phải sống có trách nhiệm với nhau và có trách nhiệm với xã hội, ngược lại Nhà nước và xã hội có trách nhiệm bảo vệ sự ổn định và phát triển của gia đình. Ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam luôn được chính quyền từ Thành phố đến cơ sở quan tâm chú trọng bằng các hoạt động thiết thực từ Thành phố đến thôn, làng, tổ dân phố.

Trong thời gian 15 năm, Thành phố tập trung phổ biến, quán triệt, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động như: tổ chức hội nghị chuyên đề, lồng ghép nội dung trong các hội nghị, giao ban…tăng cường các chuyên trang, chuyên mục trên báo, đài; tăng cường thời lượng phát sóng trên đài truyền thanh các địa phương; tổ chức tuyên truyền gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tổ chức Hội thi, giao lưu văn hóa; thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình (năm 2019) và nhiều loại sách, tờ rơi, tờ gấp tuyên tuyền về công tác gia đình hàng năm, tổ chức Ngày Vì gia đình Việt Nam ở Thành phố và ở các quận, huyện, thị xã, nhà văn hóa của các khu dân cư đạt hiệu quả cao, có ấn tượng sâu sắc với mọi tầng lớp Nhân dân.

Thành phố cũng biên soạn, in ấn, phát hành: 6.000 cuốn tài liệu “Văn bản Quản lý nhà nước về công tác gia đình”, “Sổ tay công tác gia đình”; 250.000 tờ rơi “Hỏi đáp Luật Phòng, chống bạo lực gia đình”; cấp phát 10.000 cuốn kiến thức gia đình, Hỏi đáp về Luật Phòng chống Bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới; mở nhiều chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền ừên các báo của Trung ương và Thành phố. Xây dựng chuyên đề “Gia đình Thủ đô hạnh phúc” trên tạp chí Gia đình và trẻ em; cấp phát tới cơ sở hàng nghìn cuốn sách “Công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay”, “Tuyển tập tác phẩm đạt giải cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình”, “Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình ở Việt Nam hiện nay” và một số tài liệu khác như: Sách xanh về gia đình Việt Nam, đĩa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành, sao chép nguyên mẫu các tài liệu thành tệp tin vi tính phổ biến cho cơ sở sử dụng trong công tác tuyên truyền; tập huấn kỹ năng truyền thông, cung cấp thông tin cho tuyên truyền viên cơ sở.

Tại quận, huyện, thị xã phổ biến, quán triệt, tuyên truyền trên Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn với nội dung: chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, những giá trị truyền thống quý báu của gia đình, của dân tộc được gia đình gìn giữ, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước, tuyên truyền về pháp luật, chính sách liên quan đến việc xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phát triển bền vững, đặc biệt là đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình...

Các các, các ngành Thành phố tích cực tổ chức tuyên truyền bằng cổ động trực quan qua hệ thống panô, áp phích, băng rôn tại các trục đường chính và khu vực trung tâm các quận, huyện, thị xã với các thông điệp về gia đình, về giới, bình đẳng giới...; Tổ chức các hội thi, hội diễn, mít tinh, tọa đàm, giao lưu, gặp mặt biểu dương gia đình tiêu biểu, các chương trình văn nghệ, thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ, chú trọng nội dung về sự chia sẻ của nam giới trong xây dựng gia đình, bình đẳng giới, không phân biệt giới tính, phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dẫn, vận động các Đoàn viên, thanh niên trong các khu dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm... viết bài tuyên truyền, xây dựng nội dung cho các buổi sinh hoạt tại nơi sinh sống, tăng cường nêu gương người tốt, việc tốt, các gương điển hình về xây dựng gia đình văn hoá, phát triển kinh tế tại địa phương.

Tại các xã, phường, thị trấn phổ biến, quán triệt, tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt thôn, tổ dân phố, khu dân cư; tuyên truyền qua sinh hoạt đoàn thể; qua hệ thống loa phát thanh; chương trình văn hóa, văn nghệ; công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình đến từng gia đình để không ngừng nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi công dân và từng gia đình trong công tác xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, bình đẳng...