THÔNG BÁO

Tài liệu hội tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ Công đoàn cơ sở nghị ngày 11/5/2022
Ngày đăng 10/05/2022 | 06:39  | Lượt xem: 436

1. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018;

2. Slide bài giảng Luật Bảo vệ bí mật nhà nước;

3. Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND Thành phố ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.