THÔNG BÁO

Tài liệu Hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng (ngày 10/8/2022)
Ngày đăng 09/08/2022 | 17:09  | Lượt xem: 314

1.     Luật  Phòng, chống tham nhũng;

2.     Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

3.     Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019;

4.     Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

5.     Bộ Câu hỏi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với quy tắc ứng xử trong trường học và quy tắc ứng xử nơi cộng cộng cho đối tượng học sinh phổ thông trên địa bàn bàn Thành phố Hà Nội;

6.     Tài liệu tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

-PBGDPL-