THÔNG BÁO

Tài liệu  Hội nghị trực tuyến phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai thực hiện nhiệm vụ công nhận, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày đăng 18/04/2022 | 12:36  | Lượt xem: 112

I. Tài liệu phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

1. Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND Thành phố về phòng, chống dịch hành phố Hà Nội năm 2022;

2. Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 23/02/2022 của UBND Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

3. Dự thảo Báo cáo Qúy I năm 2022 của UBND Thành phố kết quả đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

II. Tài liệu triển khai nhiệm vụ công nhận, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

1. Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

2. Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022);

3. Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 10/9/2021 của UBND Thành phố thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

4. Công văn số 295/UBND-NC ngày 27/01/2022 của UBND Thành phố về hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg.

PBGDPL