Thông báo

Cuộc thi hoà giải viên giỏi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023
Ngày đăng 25/05/2023 | 01:05  | Lượt xem: 2064

Ngày 24/3/2023, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về tổ chức cuộc thi "Hoà giải viên giỏi" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hoà giải ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về pháp luật hoà giải ở cơ sở, các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ, đời sống hằng ngày của người dân, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố, Quy tắc ứng xử trong gia đình.

Tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hoà giải cơ sở cho hoà giải viên, biểu dương và tôn vinh những điển hình xuất sắc trong công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hoà giải ở cơ sở đồng thời đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trang thông tin điện tử tuyên truyền, phổ biến pháp luật thành phố Hà Nội xin đăng tải toàn văn Kế hoạch tổ chức Cuộc thi và các văn bản có liên quan để độc giả theo dõi, hưởng ứng:

1. Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của UBND thành phố về tổ chức cuộc thi "Hoà giải viên giỏi" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 Bản scan

2. Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 16/5/2023 của UBND Thành phố về Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội Bản scan

3. Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 17/5/2023 của Ban Tổ chức cuộc thi về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi "Hoà giải viên giỏi" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023: Bản scan

PBGDPL