QUY ĐỊNH MỚI

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 thi đánh giá năng lực ngoại ngữ được tổ chức thi trên máy vi tính
Ngày đăng 14/09/2021 | 19:48  | Lượt xem: 32

Các đơn vị có nhu cầu tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam xây dựng Đề án tổ chức thi và báo cáo Bộ GDĐT để kiểm tra, xác nhận điều kiện bảo đảm chất lượng tổ chức thi theo yêu cầu quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đã ban hành Thông tư số 24/2021/TT-BGDĐT ngày 08/9/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017. Theo đó, đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ bao gồm:

- Cơ sở giáo dục đại học có đào tạo ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài hoặc sư phạm tiếng nước ngoài, đơn vị sự nghiệp được giao nhiệm vụ tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ: Được tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo các định dạng đề thi từ bậc 1 đến bậc 6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học - ngoại ngữ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc sở GDĐT nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền quyết định thành lập: Được tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo các định dạng đề thi từ bậc 1 đến bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho học sinh phổ thông.

- Có đội ngũ nhân sự quản lý, chấm thi, ra đề thi, phân tích dữ liệu thi và kỹ thuật viên đáp ứng các yêu cầu về số lượng, trình độ để tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ; những người này là viên chức được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo quy định của pháp luật về viên chức hoặc người lao động đã được ký hợp đồng không xác định thời hạn theo Bộ luật Lao động.

- Có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu sau: Có đủ phòng thi, các phòng chức năng để tổ chức thi cả 04 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho ít nhất 100 thí sinh trong một lượt thi với các yêu cầu cụ thể về phòng thi, máy tính, trang thông tin, khu vực làm đề thi riêng biệt….

- Có ngân hàng câu hỏi thi và đề thi được xây dựng từ ngân hàng câu hỏi thi theo quy định và được quản lý bằng phần mềm bảo đảm các yêu cầu bảo mật, phân quyền trong sử dụng và phải đáp ứng yêu cầu về số lượng đề thi tương đương nhau tại một thời điểm cho từng đối tượng học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông và đối tượng khác.

Các đơn vị có nhu cầu tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam xây dựng Đề án tổ chức thi và báo cáo Bộ GDĐT để kiểm tra, xác nhận điều kiện bảo đảm chất lượng tổ chức thi theo yêu cầu quy định. Cục Quản lý chất lượng thông báo về việc đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho đơn vị để triển khai thực hiện Đề án theo quy định. Các kỹ năng nghe, đọc, viết được tổ chức thi trên giấy hoặc trên máy vi tính. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, tất cả các kỹ năng đều được tổ chức thi trên máy vi tính.

Về đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm thi phải đáp ứng các yêu cầu sau: đề thi bảo đảm đánh giá được các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; ngân hàng câu hỏi thi và đề thi được xây dựng theo đúng hướng dẫn của Bộ GDĐT, bám sát định dạng đề thi và hướng dẫn làm đề thi theo từng định dạng đề thi được Bộ GDĐT quy định, bảo đảm chính xác, khoa học, chặt chẽ, rõ ràng; các đề thi theo cùng một định dạng phải tương đương nhau về độ khó; việc quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi, đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm thi phải bảo đảm bảo mật..Đề thi cho từng kỳ thi được rút ngẫu nhiên từ phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi thi.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2021.

Dương Thắm