QUY ĐỊNH MỚI

Tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông
Ngày đăng 14/11/2020 | 23:40  | Lượt xem: 408

Cá nhân được tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông được nhận: Bằng chứng nhận giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông; Huy hiệu của giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông; Ghi tên trong Sổ vàng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông do Bộ Y tế quản lý; tiền hoặc hiện vật (nếu có).

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 16/2020/QĐ-BYT ngày 29/10/2020 ban hành tiêu chuẩn và hướng dẫn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ truyền. Theo đó, Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông được xét tặng 02 năm một lần, vào những năm chẵn và được công bố vào ngày mất của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (rằm tháng Giêng).

- Cá nhân được tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông được nhận: Bằng chứng nhận giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông; Huy hiệu của giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông; Ghi tên trong Sổ vàng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông do Bộ Y tế quản lý; tiền hoặc hiện vật (nếu có).

- Tiêu chuẩn chung: Có thời gian công tác trong lĩnh vực y dược cổ truyền hoặc kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại từ 20 năm trở lên; Được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp giới thiệu tham gia xét tặng giải thưởng; Được tặng 01 Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương liên quan đến lĩnh vực y dược cổ truyền hoặc 02 bằng khen của Trung ương hội nghề nghiệp lĩnh vực y dược cổ truyền hoặc 05 giấy khen của Tỉnh hội nghề nghiệp lĩnh vực y dược cổ truyền hoặc 05 giấy khen cấp sở, ngành liên quan đến công tác bảo tồn, phát triển y dược cổ truyền.

Ngoài tiêu chuẩn chung, cá nhân đề nghị xét tặng phải có các tiêu chuẩn cụ thể trong từng hoạt động như sau:

- Đối với cá nhân công tác tại các cơ sở y tế đạt một trong các tiêu chuẩn sau: - Đúc kết được ít nhất 01 bài thuốc hoặc phương pháp chữa bệnh hoặc sáng kiến kỹ thuật lĩnh vực dược liệu và thuốc cổ truyền đã được ứng dụng trong các đơn vị khám chữa bệnh bằng y dược cổ truyền cấp tỉnh và được Sở Y tế hoặc Sở Khoa học và Công nghệ công nhận; Chủ nhiệm ít nhất 01 đề tài, đề án, dự án, chương trình khoa học và công nghệ lĩnh vực y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại cấp cơ sở hoặc tham gia ít nhất 01 đề tài, đề án, dự án, chương trình khoa học và công nghệ lĩnh vực y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại cấp bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được nghiệm thu.

- Đối với cá nhân làm công tác nghiên cứu khoa học dạt đuợc một trong các tiêu chuẩn sau: Chủ nhiệm ít nhất 01 đề tà đề án, dự án, chuơng trình khoa học và công nghệ lĩnh vực y, duợc cổ truyền, kết hợp y duợc cổ truyền với y duợc hiện đại cấp bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc tỉnh trung ương; hoặc chủ nhiệm ít nhất 03 đề tài, đề án, dự án, chuơng trình khoa họ công nghệ lĩnh vực y, duợc cổ truyền, kết hợp y duợc cổ truyền với y duợc hiện đại cấp cơ sở đã đuợc nghiệm thu; hoặc đã công bố ít nhất 02 công trình ng iên cứu trên các tạp chí khoa học chuyên ngành y duợc cổ truyền.

- Đối với cá nhân làm công tác đào tạo đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Chủ biên hoặc tham gia biên soạn ít nhất 01 giáo trình đào tạo chuyên môn về y duợc cổ truyền hoặc chủ biên ít nhất 01 sách tham khảo lĩnh vực y dược cổ truyền hoặc tham gia biên soạn ít nhất 02 sách tham khảo lĩnh vực y duợc cổ truyền; hoặc có ít nhất 02 sáng kiến, cải tiến phuơng pháp đào tạo mang lại hiệu quả cao trong học tập của sinh viên và học viên trong lĩnh vực y duợc cổ truyền, đuợc Hội đồng khoa học công nghệ nhà truờng công nhận và đựợc phổ biến áp dụng trong giảng dạy của nhà truờng; Là chủ nhiệm 01 đề tài, đề án, dự án, chương trình khoa học và công nghệ lĩnh vực y dược cổ truyền, kết hợp y, dược cổ truyền với y dược hiện đại cấp cơ sở; hoặc 02 sáng kiến khoa học kỹ thuật lĩnh vực y, dược cổ truyền; hoặc tham gia đề tài, đề án, dự án khoa học và công nghệ lĩnh vực y dược cổ truyền cấp bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên được nghiệm thu.

- Đối với cá nhân công tác tại các đơn vị nuôi trồng, thu hái, chế biến, sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Có ít nhất 01sáng kiến hoặc giải pháp hữu ích trong quá trình sản xuất chế biến dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc có nguồn gốc từ dược liệu được Sở Y tế hoặc Sở Khoa học và Công nghệ công nhận; Xây dựng ít nhất 03 quy trình sản xuất thuốc cổ truyền, thuốc có nguồn gốc từ dược liệu; Chủ nhiệm ít nhất 01 đề tài, đề án, dự án, chương trình khoa học và công nghệ cấp cơ sở trong lĩnh vực nuôi trồng, thu hái, chế biến, sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu hoặc tham gia đề tài, đề án, dự án khoa học công nghệ trong lĩnh vực nuôi trồng, thu hái, chế biến, sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cấp bộ, tỉnh, thành phố trực ữ LIỘC trung ương trở lên được nghiệm thu.

- Đối với cá nhân làm công tác quản lý đạt được một trong các tiêu chuẩn sau: Tham gia xây dựng và triển khai các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát triển y dược cổ truyền được cấp có thẩm quyền pduyệt, cụ thể: ít nhất 01 Luật hoặc 01 Nghị định hoặc 04 Thông tư về phát triển lĩnh vực y tế hoặc Y dược cổ truyền; hoặc ít nhất 01 Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Đề án, Dự án được cấp Trung ương ban hành; hoặc ít nhất 02 trong số các văn bản là Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Đề án, Dự án được cấp Bộ, trình ban hành hoặc ít nhất 04 tài liệu chuyên môn lĩnh vực y dược cổ truyền được  Bộ Y tế phê duyệt; Tham gia xây dựng ít nhất 02 trong số các văn bản sau: Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Đề án, Dự án lĩnh vực y, dược cổ truyền hoặc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại và tổ chức thực hiện có hiệu quả tại địa phương ; Có sáng kiến, giải pháp quản lý được áp dụng có hiệu quả trong lĩnh vực y dược cổ truyền được cơ quan quản lý cấp huyện trở lên công nhận.

- Đối với Lương y, lương dược, người hành nghề bằng bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền Có chứng chỉ hành nghề do cơ quản lý nhà nước cấp; là hội viên Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y dược cổ truyền, được Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y dược cổ truyền cấp tỉnh, thành phố xác nhận về đạo đức hành nghề và chuyên môn nghiệp vụ ; Đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Tham gia biên soạn ít nhất 01 tài liệu giảng dạy, sách tham khảo hoặc biên soạn ít nhất 01 sách về hướng dẫn sử dụng thuốc nam, bài thuốc nam, các cây.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12/2020

Dương Thắm