QUY ĐỊNH MỚI

Quy định mới về lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán
Ngày đăng 05/05/2022 | 23:17  | Lượt xem: 71

Môi giới chứng khoán: 20 triệu đồng/giấy phép; Tự doanh chứng khoán: 60 triệu đồng/giấy phép; Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 100 triệu đồng/giấy phép; Tư vấn đầu tư chứng khoán: 20 triệu đồng/giấy phép

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 25/2022/TT-BTC ngày 28/4/2022 quy định mứa thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán. Mức thu phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán; lệ phí cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán cụ thể như sau:

- Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán:

+ Cấp mới:  Môi giới chứng khoán: 20 triệu đồng/giấy phép; Tự doanh chứng khoán: 60 triệu đồng/giấy phép; Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 100 triệu đồng/giấy phép; Tư vấn đầu tư chứng khoán: 20 triệu đồng/giấy phép

+  Cấp lại, điều chỉnh, cấp đổi giấy phép:  Cấp lại, điều chỉnh, cấp đổi giấy phép; cấp giấy phép thành lập sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty chứng khoán: 02 triệu đồng/lần cấp

- Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán:

+ Cấp mới: 30 triệu đồng/giấy phép

+ Cấp lại, điều chỉnh, cấp đổi giấy phép; cấp giấy phép thành lập sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán: 02 triệu đồng/lần cấp

- Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán:

+  Cấp mới: 30 triệu đồng/giấy phép

+ Cấp lại, điều chỉnh giấy phép; cấp giấy phép thành lập sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty đầu tư chứng khoán: 02 triệu đồng/lần cấp

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đầu tư chứng khoán

+ Cấp mới: 20 triệu đồng/giấy chứng nhận

+ Cấp lại, điều chỉnh: 02 triệu đồng/lần cấp

- Lệ phí cấp Quyết định thành lập và hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trong nước; cấp giấy chứng nhận đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho tổ chức kinh doanh chứng khoán (gồm: công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ)

+ Cấp mới: 10 triệu đồng/giấy

+ Cấp lại, điều chỉnh: 01 triệu đồng/lần cấp

- Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

+ Cấp mới: 20 triệu đồng/giấy chứng nhận

+ Cấp lại, điều chỉnh: 02 triệu đồng/lần cấp

- Lệ phí cấp mới, cấp lại, điều chỉnh hoặc gia hạn Quyết định thành lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trong nước; Lệ phí cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam; Lệ phí cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh Quyết định thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán: 01 triệu đồng/lần cấp

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ: 05 triệu đồng/giấy chứng nhận

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán: 06 triệu đồng/giấy chứng nhận

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng; cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu (để hoán đổi); cấp giấy chứng nhận chào bán chứng quyền lần đầu và bổ sung; cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở cho chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài : Dưới 50 tỷ đồng mức thu 10 triệu đồng/giấy chứng nhận; Từ 50 tỷ đồng đến dưới 150 tỷ đồng mức thu: 20 triệu đồng/giấy chứng nhận; Từ 150 tỷ đồng đến dưới 250 tỷ đồng mức thu 35 triệu đồng/giấy chứng nhận; Từ 250 tỷ đồng trở lên mức thu: 50 triệu đồng/giấy chứng nhận

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh: Cấp mới mức thu 10 triệu đồng/giấy chứng nhận; Điều chỉnh mức thu 02 triệu đồng/giấy chứng nhận

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán/chứng khoán phái sinh mức thu 02 triệu đồng/giấy chứng nhận

- Lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận (chứng chỉ) hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán mức thu 01 triệu đồng/lần cấp

 Phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán thu bằng đồng Việt Nam.  Người nộp lệ phí phải nộp toàn bộ số tiền lệ phí khi được cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022

Vương Thảo