QUY ĐỊNH MỚI

Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng cổng trao đổi thông tin của kiểm toán nhà nước
Ngày đăng 27/03/2023 | 09:32  | Lượt xem: 173

Nghiêm cấm việc cung cấp, phát tán thông tin trái với quy định của Kiểm toán nhà nước và pháp luật hiện hành.

Kiểm toán nhà nước vừa ban hành Quyết định số 299/QĐ-KTNN ngày 24/3/2023 ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng cổng trao đổi thông tin của kiểm toán nhà nước. Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán nhà nước (sau đây gọi tắt là Cổng trao đổi thông tin) là phần mềm do Kiểm toán nhà nước xây dựng nhằm trao đổi dữ liệu điện tử giữa Kiểm toán nhà nước với các đơn vị được kiểm toán; các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước, Cổng trao đổi thông tin gồm hai trang web chính: Trang web dành cho đơn vị được kiểm toán và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước: https://congtdtt.sav.gov.vn/; Trang web dành cho Kiểm toán nhà nước: https://congktv.sav.gov.vn/.

Các nhóm thông tin chính trên Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán nhà nước bao gồm: Nhóm Thông tin chung: là các thông tin về đơn vị được kiểm toán (bao gồm các thông tin chung; thông tin tài chính; thông tin dự án; thông tin về tình hình thanh tra, kiểm toán; thông tin kiểm soát nội bộ; thông tin về tài khoản đã cấp cho đơn vị; ...), thông tin tài liệu định kỳ và thông tin đơn vị được kiểm toán cung cấp trong quá trình khảo sát lập kế hoạch kiểm toán; Nhóm Thông tin theo cuộc kiểm toán: là thông tin trong quá trình thực hiện cuộc kiểm toán;  Nhóm Thông tin theo dõi, thực hiện kết luận, kiến nghị;  Nhóm Thông tin khiếu nại, khởi kiện, trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán; Nhóm Thông tin khác: là thông tin về kế hoạch kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán.

Quy chế quy định hành vi nghiêm  cấm như  hành vi phá hoại hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin hoặc cản trở quá trình vận hành, duy trì ổn định, liên tục của Cng trao đổi thông tin, truy cập bất hợp pháp, thay đổi dữ liệu không đúng thẩm quyền làm sai lệch hoặc phá hủy dữ liệu trên Cổng trao đổi thông tin, tự ý xóa bỏ, tháo gỡ, thay đi thông số thiết lập của Cổng trao đổi thông tin gây xung đột tài nguyên, ảnh hưởng đến việc vận hành các phần mềm và cơ sở dữ liệu khác được cài đặt trong hệ thống mạng của Kiểm toán nhà nước, sử dụng, lợi dụng phần mềm, dữ liệu của Cổng trao đổi thông tin vào các mục đích không thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được phân công; cung cấp, phát tán thông tin trái với quy định của Kiểm toán nhà nước và pháp luật hiện hành, tiết lộ tài khoản, các quy tắc sử dụng, danh sách người sử dụng, sơ đồ tổ chức hệ thống, thông tin dữ liệu của Cổng trao đổi thông tin cho các tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền.

Quy chế cũng quy định về việc phân quyền tài khoản và quy định việc trao đổi thông tin giữa Kiểm toán nhà nước và đơn vị được kiểm toán, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin, an ninh mạng. Thông tin được cập nhật, khai thác trên Cổng trao đổi thông tin không bao gồm tài liệu chứa bí mật Nhà nước. Thông tin của đơn vị được kiểm toán và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà ớc cung cấp thông tin Cổng trao đổi thông tin được Kiểm toán nhà nước khai thác, sử dụng trong hoạt động kiểm toán.

Tại đơn vị được kiểm toán và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước được cấp tài khoản và quyền khai thác thông tin như sau:

- Tài khoản thủ trưởng đơn vị: được cấp để khai thác nhóm Thông tin chung và nhóm Thông tin theo cuộc kiểm toán, nhóm Thông tin theo dõi, thực hiện kết luận, kiến nghị, nhóm Thông tin khiếu nại, khởi kiện, trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán và nhóm Thông tin khác.

- Tài khoản cá nhân đầu mối: được cấp để khai thác nhóm Thông tin chung và nhóm Thông tin khác.

- Tài khoản theo cuộc kiểm toán: được cấp để khai thác nhóm Thông tin theo cuộc kim toán, nhóm Thông tin theo i, thực hiện kết luận, kiến nghị và nhóm Thông tin khác.

Thu Hường