QUY ĐỊNH MỚI

Nội dung chi cho công tác phòng, chống thiên tai
Ngày đăng 14/10/2020 | 08:58  | Lượt xem: 101

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 85/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp.

Theo đó, nguồn kinh phí hoạt động của ban chỉ đạo được lấy từ ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật. Các nội dung chi cụ thể như sau:

- Chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; các cơ quan, tổ chức được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai huy động tham ga thực hiện nhiệm vụ bao gồm:

+ Vật tư, văn phòng phẩm, nhiên liệu, thông tin, liên lạc và các dịch vụ công cộng khác;

+ Thuê, mua sắm, sửa chữa tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện thiết yếu và chuyên dùng phục vụ công tác ứng phó, chỉ đạo, điều hành, giám sát, kiểm tra hiện trường của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tại, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

+ Phụ cấp kiêm nhiệm, tiền lương, tiền công chuyên gia, người lao động hợp đồng được huy động thực hiện nhiệm vụ tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Văn phòng thường trực hoặc cơ quan chuyên môn, bộ phận làm nhiệm vụ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy các cấp; tiền lương làm thêm giờ, công tác phí và chế độ chính sách có liên quan cho cán bộ tham gia công tác trực ban, họp điều hành ứng phó và tham gia các đoàn công tác tiền phương khi có tình huống thiên tai;

+ Chi phí quản lý vận hành hệ thống, thuê dịch vụ công trong cung cấp, truyền tải thông tin phục vụ phòng, chống thiên tai;

+ Cập nhật, bổ sung hệ cơ sở dữ liệu và các công cụ hỗ trợ ra quyết định phục vụ công tác phòng ngừa ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

- Chi đảm bảo hoạt động của Ban chỉ huy cấp Bộ, Văn phòng thường trực hoặc cơ quan chuyên môn làm nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban chr huy cấp Bộ, Ban chỉ huy cấp tỉnh, huyện, xã; bộ phân làm nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy cấp tỉnh, huyện hoặc ban chỉ huy cấp xã. Các nội dung chi phải phù hợp với thực tế hoạt động và trong phạm vi dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm.

- Hội nghị, hội thảo và các sự kiện, hoạt động tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai

- Tập huấn, huấn luyện, đào tạo, diễn tập về phòng chống thiên tai cho các lực lượng tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xây dựng tài liệu, phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho lực lượng phòng, chống thiên tai các cấp và cộng đồng về pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai;

- Các hoạt động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc nâng cao năng lực hệ thống phòng chống thiên tai các cấp thuộc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai

- Công tác khen thưởng cho cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

- Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng vê phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

- Huy động lực lượng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống thiên tai xảy ra

- Tiếp nhận, phân bổ các khoản cứu trợ khẩn cấp thiên tai

- Các nội dung chi khác thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn theo quy định của pháp luật liên quan và được cơ quan có thẩm quyền quyết định

- Về mức chi cho từng nội dung được thực hiện tường ứng với quy định pháp luật hiện hành.

- Việc lập, phân bổ chấp hành và quyết toán kinh phí cho công tác phòng, chống thiên tai thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2020.

Dương Thắm