QUY ĐỊNH MỚI

Những trường hợp đủ điều kiện được bồi thường bằng đất ở trên địa bàn Hà Nội
Ngày đăng 22/05/2022 | 21:34  | Lượt xem: 93

Trường hợp hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng sinh sống trên một thửa đất ở thu hồi mà đủ điều kiện tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi thì mỗi hộ gia đình được giao một (01) suất tái định cư

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã  ban hành quyết định 20/2022/QĐ-UBND ngày 6/5/2022 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 26 quy định ban hành kèm theo quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố. Theo đó, quy định trường hợp đủ điều kiện được bồi thường bằng đất ở như sau:

Trường hợp hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng sinh sống trên một thửa đất ở thu hồi mà đủ điều kiện tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi thì mỗi hộ gia đình được giao một (01) suất tái định cư bằng hạn mức giao đất ở tại địa phương và không vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi diện tích đất được giao đã bao gồm diện tích đất được bồi thường theo quy định.

Trường hợp mỗi hộ được giao một (01) suất tái định cư bằng hạn mức giao đất ở tối thiểu tại địa phương vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi, phần diện tích đất tái định cư vượt diện tích đất ở bị thu hồi phải tính tiền sử dụng đất theo giá đất khi giao đất tái định cư nhân hệ số điều chỉnh K theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2022.

Vương Thảo