QUY ĐỊNH MỚI

Người học đại học từ xa được trang bị phương pháp, kỹ năng học tập
Ngày đăng 15/10/2020 | 23:10  | Lượt xem: 69

Hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp với hình thức đào tạo từ xa, đạt chuẩn đầu ra, bảo đảm sự tương tác hiệu quả giữa người dạy và người học, giữa người học với nhau, đồng thời thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mền.

Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT ngày 09/10/2020 quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học. Theo đó, việc đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa  phải dựa vào 11 tiêu chuẩn sau:

- Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phải được xác định rõ ràng, phù hợp với mục tiêu giáo dục đại học; chuẩn đầu ra theo quy định tại khung trình độ quốc gia Việt Nam và tương tự chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo chính quy cùng ngành.

- Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả, cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo phải đầy đủ thông tin, cập nhật, xác định rõ hình thức đào tạo từ xa, được công bố công khai và dễ dàng tiếp cận; việc thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo chính quy, cấu trúc linh hoạt, trình tự logic và gắn kết giữa các môn học.

- Tiêu chuẩn 3: Hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp với hình thức đào tạo từ xa, đạt chuẩn đầu ra, bảo đảm sự tương tác hiệu quả giữa người dạy và người học, giữa người học với nhau, đồng thời thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mền.

- Tiêu chuẩn 4: Hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế và triển khai thực hiện phù hợp với hình thức đào tạo từ xa, đáp ứng đúng các quy định hiện hành và phù hợp với mức độ đạt chuẩn đầu ra; kết quả học tập của người học rõ ràng và được thông báo công khai đến người học và phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập.

- Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, trợ giảng phải có kế hoạch phát triển; việc tuyển dụng và phân công nhiệm vụ phải đáp ứng các yêu cầu chương trình đào tạo từ xa và các quy định hiện hành, phù hợp với chuyên môn được đào tạo để bảo đảm hiệu quả công việc; giảng viên, nghiên cứu viên, trợ giảng được tập huấn và định kỳ bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng làm việc, giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin. Việc quản trị theo kết quả công việc của giảng viên, nghiên cứu viên, trợ giảng được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng

- Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ nhân viên phải đáp ứng nhu cầu về đào tạo từ xa, nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng; việc tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển và sử dụng phải phù hợp với hình thức đào tạo từ xa và được xác định, phổ biến công khai.

- Tiêu chuẩn 7: Người học và hoạt động hỗ trợ người học: Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, công khai và thường xuyên cập nhật; người học được trang bị phương pháp, kỹ năng học tập từ xa; có các hoạt động tư vấn cho người học về phương pháp, kỹ năng học tập từ xa, nghề nghiệp và thái độ với nghề nghiệp; các hoạt động tư vấn và dịch vụ hỗ trợ giúp nâng cao chất lượng học tập phải được người học tiếp cận dễ dàng và được cung cấp trên cổng thông tin đào tạo từ xa.

- Tiêu chuẩn 8: Cơ sở hạ tầng công nghệ, trang thiết bị và học liệu phải đáp ứng yêu cầu quản lý và đào tạo từ xa; hệ thống công nghệ thông tin phục vụ đào tạo từ xa được đầu tư, phát triển và nâng cấp định kỳ; hệ thống phòng thu, trang thiết bị và hệ thống các phần mền đáp ứng yêu cầu phát triển học liệu và hoạt động dạy và học; học liệu được xây dựng phù hợp với chuẩn đầu ra và mục tiêu của chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu theo quy định.

- Tiêu chuẩn 9: Quản lý triển khai chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục. Việc quy hoạch, bổ nhiệm và bồi dưỡng cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu quản lý triển khai chương trình đào tạo từ xa.

- Tiêu chuẩn 10: Bảo đảm và nâng cao chất lượng chương trình đạo tạo: Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan về chương trình đào tạo từ xa được sử dụng làm căn cứ để xây dựng, đánh giá và phát triển chương trình dạy học; các kết quả nghiên cứu khoa học, học hỏi kinh nghiệm quốc tế được sử dụng để đánh giá và cải tiến việc dạy và học từ xa.

- Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra dựa trên tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng; thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng; mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2020.

Dương Thắm