QUY ĐỊNH MỚI

Lệ phí cấp giấy chứng nhận xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi là 90.000 đồng/giấy
Ngày đăng 21/06/2022 | 20:06  | Lượt xem: 36

Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp hoặc cải tạo; Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho: xe cơ giới; linh kiện, thiết bị, xe máy chuyên dùng bao gồm cả xe cải tạo; xe bốn bánh có gắn động cơ; xe đạp điện; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng là 40.000 đồng/giấy

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 36/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Theo đó, sửa đổi quy định về kê khai, thu, nộp lệ phí như sau:

- Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí thu được theo tháng theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các quy định pháp luật về thuế; nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

- Chi phí phục vụ cho việc thu lệ phí thực hiện như sau: Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí được ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp chi phí trang trải cho hoạt động thu lệ phí được lấy từ nguồn thu giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.

- Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp hoặc cải tạo; Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho: xe cơ giới; linh kiện, thiết bị, xe máy chuyên dùng bao gồm cả xe cải tạo; xe bốn bánh có gắn động cơ; xe đạp điện; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng là 40.000 đồng/giấy; Riêng Giấy chứng nhận cấp cho xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi không bao gồm xe cứu thương là 90.000 đồng/giấy

 Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2022.

Vương Thảo