QUY ĐỊNH MỚI

Hà Nội ban hành quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày đăng 24/11/2020 | 23:35  | Lượt xem: 88

Tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải thuộc đối tượng nhà nước giao đất có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư, bao gồm: có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, việc đấu giá quyền sử dụng đất phải được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá; việc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật đấu giá tài sản.

1. Quỹ đất được sử dụng đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm:

- Đất nhà nước thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi do vi phạm pháp luật đất đai; thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất.

- Đất nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.

- Đất do UBND xã, phường, thị trấn; tổ chức phát triển quỹ đất được giao quản lý mà nhà nước chưa giao hoặc cho thuê để sử dụng theo quy định của pháp luật.

- Đất do các tổ chức được giao để quản lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao, cho thuê để sử dụng the quy định của pháp luật

2. Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất:

Nhà nước đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất. Việc đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện đối với từng thửa đất, thửa đất đưa ra đấu giá phải có từ 02 người đăng ký tham gia đấu giá, 02 người tham gia đấu giá và 02 người trả giá trở lên. Trường hợp đưa ra đấu giá nhiều thửa đất mà không có người đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có một người trả giá hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Điều kiện về thửa đất được đưa ra đấu giá:

Đất có kế hoạch sử dụng hàng năm của quận, huyện thị xã được UBND Thành phố phê duyệt; đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước; đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.

4. Điều kiện về đối tượng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

- Đối với tổ chức phải thuộc đối tượng nhà nước giao đất có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư, bao gồm: có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên; có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân phải thuộc đối tượng nhà nước giao đất; cho thuê đất

- Phải đăng ký tham gia đấu giá đất

- Các trường hợp không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất: không đủ điều kiện theo quy định trên; không đăng ký tham gia đấu giá; người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình; Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản; Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được ủy quyền xử lý tài sản; người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

5. Quy trình, thủ tục lập hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất gồm: xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất hàng năm; lập và phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; lựa chọn và ký hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất; xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá giám sát thực hiện cuộc đấu giá; phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất; nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá; hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2020 và thay thế Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 24/2/2017.

Dương Thắm