QUY ĐỊNH MỚI

Giảng viên trưởng cao đẳng sư phạm phải làm việc 44 tuần/năm
Ngày đăng 11/10/2020 | 22:39  | Lượt xem: 68

Giảng viên phải dành ít nhất 1/5 tổng quỹ thời gian làm việc trong năm học để làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Việc giao và triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho giảng viên phải phù hợp với điều kiện, tiềm lực khoa học, chiến lược phát triển của trường cao đẳng sư phạm và phù hợp với năng lực chuyên môn của giảng viên

Bộ Giáo dục & đào tạo đã ban hành Thông tư số 36/2020/TT-BGDĐT ngày 5/10/2020 quy định chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạm. Theo đó, quy định về thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học như sau:

- Thời gian làm việc của giảng viên trong năm học là 44 tuần để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác, được xác định theo năm học sau khi trừ số ngày nghỉ theo quy định.

- Giờ chuẩn giảng dạy là đơn vị thời gian quy đổi từ số giờ lao động cần thiết để hoàn thành khối lượng một công việc nhất định thuộc nhiệm vụ của giảng viên tương đương với một tiết giảng lý thuyết trình độ cao đẳng trực tiếp trên lớp, bao gồm thời gian lao động cần thiết trước, trong và sau tiết giảng. Trong đó một tiết giảng lý thuyết trực tiếp trên lớp là 50 phút.

- Định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trong một năm học được quy định từ 270 đến 420 giờ chuẩn, trong đó, giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp phải đảm bảo tối thiểu 50% định mức quy định.

- Trường hợp đặc biệt giảng viên trong thời gian tập sự, thử việc chỉ thực hiện tối đa 50% định mức giờ chuẩn giảng dạy, đồng thời được miễn giảm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học để dành thời gian tham dự giờ và tham gia thực tập, thực tế. Giảng viên trong thời gian nghỉ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, nghỉ theo quy định được miễn giảm định mức giờ chuẩn giảng dạy theo tỷ lệ tương ứng với thời gian nghỉ.

- Giảng viên dược bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm công tác quản lý, đảng, đoàn thể có nghĩa vụ giảng dạy tối thiểu theo tỷ lệ % định mức giờ chuẩn tối thiểu điển hình như: Chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng  là 15%, Phó hiệu trưởng là 20%, trưởng phòng và tương đương thư ký hội đồng trường là 25%, Phó trưởng phòng và tương đương là 30%, trưởng phó phòng từ  60% đến 70%, Phó trưởng khoa từ 70% đến 80%, trưởng bộ môn 80%, Phó trưởng bộ môn, chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập 85%, bí thư đảng ủy 15%, Phó bí thư đảng ủy 30%, bí thư chi bộ, trưởng ban thanh tra nhân dân, trưởng ban nữ công, Chủ tịch hội cựu chiến binh 85%, phó bí thư chi bộ 90%, giảng viên làm công tác quốc phòng, quân sự không chuyên trách 80%.... Giảng viên kiêm nhiệm nhiều chức vụ được áp dụng định mức giờ chuẩn giảng dạy thấp nhất trong số các chức vụ kiêm nhiệm.

- Giảng viên phải dành ít nhất 1/5 tổng quỹ thời gian làm việc trong năm học để làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Việc giao và triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho giảng viên phải phù hợp với điều kiện, tiềm lực khoa học, chiến lược phát triển của trường cao đẳng sư phạm và phù hợp với năng lực chuyên môn của giảng viên

- Mỗi năm, giảng viên phải hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được giao tương ứng với chức danh hoặc vị trí công việc đang đảm nhiệm. Kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên được đánh giá thông qua các sản phẩm khoa học và công nghệ, các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; tối thiểu tương đương với một đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa hoặc tương đương được nghiệm thu từ đạt yêu cầu trở lên; hoặc một báo cáo chuyên đề tại hội thảo khoa học chuyên môn cấp khoa hoặc tương đương. Đối với những giảng viên không hoàn thành nhiệm vụ nhiên cứu khoa học theo quy định, hiệu trưởng căn cứ mức độ, hoàn cảnh cụ thể xem xét khi đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm học, xếp loại thi đua và giải quyết các chế độ, chính sách liên quan; đồng thời, cho phép bù giờ chuẩn giảng dạy sang giờ nghiên cứu khoa học.

- Trong một năm học, giảng viên giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác vượt định mức được hưởng chế độ làm việc vượt định mức theo quy định của pháp luật. Việc chi trả chính sách vượt định mức do hiệu trưởng căn cứ quy định pháp luật và điều kiện thực tế của đơn vị. Thời gian làm việc vượt định mức của giảng viên hàng năm không được vượt quá thời gian theo quy định của pháp luật về lao động.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2020.

Dương Thắm