QUY ĐỊNH MỚI

Các đối tượng ưu tiên khám, chữa bệnh
Ngày đăng 23/03/2023 | 14:56  | Lượt xem: 711

Đối tượng được ưu tiên khám, chữa bệnh gồm: Người bệnh trong tình trạng cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, phụ nữ có thai, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người từ đủ 75 tuổi trở lên, người có công với cách mạng.

Quốc hội đã Thông qua Luật Khám chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/202. Theo đó, cá nhân khi hành nghề được phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam khi đáp ứng đủ điều kiện như có giấy phép hành nghề đang còn hiệu lực; đã đăng ký hành nghề; đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh theo quy định; có đủ sức khỏe để hành nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; không thuộc trường hợp cấm hành nghề.

Cá nhân được khám bệnh, chữa bệnh mà không cần đáp ứng điều kiện quy định trên trong các trường hợp như học viên, sinh viên, học sinh đang học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe, người đang trong thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hành nghề, người đang trong thời gian chờ cấp giấy phép hành nghề và chỉ được khám bệnh, chữa bệnh dưới sự giám sát của người hành nghề; nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản hoặc nhân viên y tế làm việc tại y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức mà không thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ được khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi hoạt động và sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo theo nội dung chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định; các đối tượng khác tham gia vào quá trình khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Chính phủ.

Luật qquy định người bệnh có nghĩa vụ tôn trọng người hành nghề và người khác làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chấp hành các quy định trong khám bệnh, chữa bệnhvà chi  trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

 

Luật quy định đối tượng được ưu tiên khám, chữa bệnh gồm: Người bệnh trong tình trạng cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, phụ nữ có thai, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người từ đủ 75 tuổi trở lên, người có công với cách mạng.

 Luật  đã bổ sung, sửa đổi theo hướng hoàn thiện, đầy đủ hơn một số quyền mà Luật cũ chưa quy định như được hướng dẫn cách tự chăm sóc, theo dõi, phòng ngừa tai biến; được tôn trọng về tôn giáo, tình trạng sức khoẻ, điều kiện kinh tế (quy định cũ đang để không bị phân biệt giàu nghèo); được giữ bí mật thông tin trong hồ sơ bệnh án và thông tin khác về đời tư đã cung cấp trong quá trình khám, chữa bệnh (quy định cũ chỉ nói về thông tin tình trạng sức khoẻ, đời tư ghi trong hồ sơ bệnh án); không bị ngược đãi, lạm dụng thể chất, lạm dụng tình dục trong quá trình khám chữa bệnh., được đọc, xem, sao chụp, ghi chép hồ sơ bệnh án, được kiến nghị về các tồn tại, bất cập, khó khăn, vướng mắc… trong quá trình khám chữa bệnh....

Luật bổ sung quy định về người bệnh sẽ được khám chữa bệnh lưu động, từ xa

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024

Vương Thảo