QUY ĐỊNH MỚI

Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030.
Ngày đăng 11/03/2023 | 12:06  | Lượt xem: 151

Việc đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã được thực hiện hằng năm. Xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế có thời hạn trong vòng 3 năm. Nếu các năm tiếp theo không đạt Bộ tiêu chí thì phải rút danh hiệu đã công nhận

Bộ tiêu chí này được áp dụng để đánh giá các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của toàn xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã), chứ không chỉ đánh giá hoạt động của trạm y tế xã. Mục đích chính của Bộ tiêu chí là tạo ra các tiêu chí để đáp ứng tốt nhất nhu cầu CSSK cho nhân dân ở từng vùng, miền.

Những chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí này là những yêu cầu cơ bản cần đạt trong giai đoạn đến 2030. Có những trường hợp đã đạt được các tiêu chí trong Bộ tiêu chí này, nhưng chưa đạt được các quy định, tiêu chuẩn trong một số quy định khác do Bộ Y tế và các bộ ngành ban hành thì vẫn phải tiếp tục phấn đấu để đạt các yêu cầu, tiêu chuẩn đó.

Các tiêu chí đánh giá dựa theo các quy định hiện hành. Khi các quy định đó thay đổi thì tiêu chí đánh giá cũng cần thay đổi theo cho phù hợp.


Theo đó, Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2030 gồm:

- Chỉ đạo, điều hành công tác chăm sóc sức khỏe: 14 điểm

- Nhân lực y tế: 10 điểm

- Cơ sở hạ tầng Trạm y tế xã: 12 điểm

- Trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác: 9 điểm

- Y tế dự phòng, Phòng, chống HIV/AID, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm: 19 điểm

- Khám bệnh, chữa bệnh, phụ hồi chức năng và y học cổ truyền: 12 điểm

- Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em: 6 điểm

- Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: 11 điểm

- Truyền thông - Giáo dục sức khỏe: 3 điểm

- Ứng dụng công nghệ thông tin: 4 điểm

Việc đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã được thực hiện hằng năm. Xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế có thời hạn trong vòng 3 năm. Nếu các năm tiếp theo không đạt Bộ tiêu chí thì phải rút danh hiệu đã công nhận.

Xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu:

• Đạt từ 80% tổng điểm trở lên:

• Số điểm trong mỗi tiêu chí phải đạt từ 50% số điểm của tiêu chí đó trở lên. Không bị “điểm liệt”.

Hùng Phi