QUY ĐỊNH MỚI

Điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành văn hóa
Ngày đăng 31/03/2023 | 23:04  | Lượt xem: 124

Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp: được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cử tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp; đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi theo quy định

Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đã ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BVHTTDL ngày 23/3/2023 quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật. Theo đó, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành văn hóa như sau:

- Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp: được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cử tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp; đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi theo quy định 

- Tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

- Viên chức đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định trên thuộc các trường hợp sau được dự xét thăng hạng:  Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và chuyên ngành mỹ thuật được tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” hoặc được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật theo quy định được sử dụng một lần danh hiệu hoặc giải thưởng để dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề; viên chức chuyên ngành văn hóa hạng IV lên viên chức chuyên ngành văn hóa hạng III phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và là viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành văn hóa hạng IV.

- Hồ sơ, hình thức, nội dung xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: Căn cứ vị trí việc làm và nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan sử dụng viên chức đề nghị cơ quan quản lý viên chức xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp như sau: Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa thực hiện theo quy định; hình thức xét thăng hạng: Thẩm định hồ sơ; nội dung xét thăng hạng: Thẩm định việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng quy định.

- Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng: Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là viên chức đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và được người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng. Trường hợp có từ 02 người trở lên bằng nhau khi thẩm định hồ sơ đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh dự xét ở chỉ tiêu cuối cùng thì việc xác định người trúng tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên: Viên chức là nữ; viên chức là người dân tộc thiểu số; viên chức nhiều tuổi hơn; viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. Nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp xem xét, quyết định sau khi trao đổi với người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2023 và bãi bỏ Thông tư số 10/2019/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2019.

Vương Thảo