HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Tăng cường tuyên truyền, nâng cao hiệu quả về PCCC&CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
Ngày đăng 03/08/2022 | 23:11  | Lượt xem: 75

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH, nâng cao ý thức, nhận thức về PCCC và vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động PCCC&CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

 BND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 2389/UBND-NC về tăng cường công tác PCCC&CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

Với phương châm là: “Từng nhà dân an toàn - từng khu phố an toàn - từng xã, phường an toàn", UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện tốt một số nội dung, trong đó Công an Thành phố thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân về PCCC&CNCH.

Tổ chức thực tập, diễn tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ trong khu dân cư; kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với các cơ sở, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn theo phân cấp quản lý; kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm về PCCC&CNCH theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức rút kinh nghiệm toàn diện đối với các vụ cháy; chỉ rõ các tồn tại, hạn chế để đề ra giải pháp khắc phục.

Xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan tại các đơn vị, địa phương để xảy ra cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, về người, tài sản. Điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, xử lý theo quy định; trường hợp xác định có dấu hiệu của tội phạm thì phải điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Song song với đó, Thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND Thành phố xây dựng bộ tài liệu tuyên truyên, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thủ đô đảm bảo sự thống nhất giữa các cấp học, trình độ đào tạo.

 Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chủ động trong các công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH, đặc biệt liên quan lĩnh vực thông tin và truyền thông của Thành phố. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo đài, truyền thông của Thành phố và phối hợp các cơ quan báo đài, truyền thông khác thực hiện công tác tuyên truyền về PCCC&CNCH theo quy định, trong đó chú trọng những văn bản quy phạm pháp luật và những chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác PCCC và CNCH do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố ban hành, những bài viết tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật PCCC, nâng cao ý thức, nhận thức về PCCC và vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động PCCC.

Sở Công Thương, Tổng Công ty Điện lực Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình sử dụng điện (sau công tơ) tại các cơ sở, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Các sở, ban, ngành khác, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp với Công an Thành phố, UBND quận, huvện, thị xã để thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác QLNN về PCCC&CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

Tại Công văn, UBND Thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC và CNCH. Khẩn trương rà soát, hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu về kiểm tra, tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC theo yêu cầu tại Kế hoạch số 131/KH-UBND, nhất là việc vận động để 100% các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn chưa có “lối thoát nạn thứ 2 ” phải mở “lối thoát nạn thứ 2” theo yêu cầu của UBND Thành phố. Thường xuyên rà soát, năm tình hình, cập nhật đầy đủ, chính xác danh sách, tình trạng hoạt động, việc chấp hành quy định về PCCC của các cơ sở, hộ gia đình, nhà ở kêt hợp sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH. Trước ngày 15/8/2022, 100% các đơn vị phải đăng tải, trích dẫn các quy định về an toàn PCCC đối với hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật trên Công thông tin điện tử của quận, huyện, thị xã; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị báo, đài làm tốt công tác truyền thông, phổ biến kiến thức pháp luật, tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật và quy định của UBND Thành phố về an toàn PCCC đối với hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, đồng thời tích cực tham gia vào hoạt động PCCC “tại chỗ" trên địa bàn, tại khu dân cư.

Định kỳ kiểm tra an toàn PCCC đảm bảo số lần, số lượt; kiểm tra đột xuất khi phát hiện trường hợp vi phạm, có nguy cơ mất an toàn PCCC hoặc theo yêu cầu vê công tác đảm bảo an ninh, trật tự của cơ quan có thẩm quyền; kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm về PCCC&CNCH theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục triển khai hiệu quả, chất lượng công tác PCCC theo phương châm “4 tại chỗ" trên địa bàn; duy trì thường xuyên, liên tục các điều kiện an toàn về PCCC đối với khu dân cư; kiện toàn, trang bị phương tiện PCCC&CNCH và tổ chức hoạt động của lực lượng dân phòng; xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy của khu dân cư, đảm bảo tính chủ động, đáp ứng yêu cầu kịp thời để xử lý khi có cháy, nổ xảy ra.

Ngoài ra, Thành phố cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tổ chức, xây dựng và nhân rộng mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC: Mỗi đơn vị cấp huyện lựa chọn 01 đơn vị câp xã, mỗi đơn vị cấp xã lựa chọn 01 khu dân cư để thực hiện thí điểm. Sau 06 tháng triển khai, Thành phố sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá, bổ sung, hoàn thiện tiêu chí và xem xét nhân rộng./.  

Trần Hạnh