HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Tăng cường tương tác trực tuyến qua nền tảng “Công dân Thủ đô số” - iHaNoi
Ngày đăng 08/07/2024 | 12:30  | Lượt xem: 59

Nền tảng ứng dụng “Công dân Thủ đô số” – iHaNoi là kênh tương tác giúp người dân, doanh nghiệp có thể phản ánh toàn diện các vấn đề về đời số dân sinh búc xúc tới các cấp chính quyền Thành phố để tiếp nhận, giải quyết kịp thời

Chủ tịch UBND Thành phố vừa ban hành Công điện tăng cường phương thức tương tác trực tuyến trên môi trường số  giữa công dân, doanh nghiệp với chính quyền các cấp qua nền tảng “Công dân Thủ đô số” - iHaNoi. Nền tảng ứng dụng “Công dân Thủ đô số” – iHaNoi là kênh tương tác giúp người dân, doanh nghiệp có thể phản ánh toàn diện các vấn đề về đời số dân sinh búc xúc tới các cấp chính quyền Thành phố để tiếp nhận, giải quyết kịp thời. Nền tảng ứng dụng “Công dân Thủ đô số” – iHaNoi đã được Thủ tướng Chính phủ và đại diện Lãnh đạo các bộ,  ngành và thành phố Hà Nội đã bấm nút vận hành chính thức ngày 28/6/2024. 

Với mục tiêu “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm”, nhằm minh bạch hóa  và tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp để trực tiếp thụ hưởng những  thành quả của Đề án 06 Chính phủ mang lại và tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm  tin của Nhân dân đối với Chính quyền Thủ đô. Phấn đấu là địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới và phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số; hướng tới xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và giữ thứ hạng cao Chỉ số cải cách  hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của  thành phố Hà Nội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố chỉ đạo yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc Thành phố;  Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã/xã, phường, thị trấn trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo và quán triệt, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện  cài đặt và tạo tài khoản cá nhân trên ứng dụng iHaNoi cho 100% cán bộ, công chức,  viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trước ngày 30/7/2024. 

Chỉ đạo, quán triệt và phân công đầu mối các phòng, ban, đơn vị trực thuộc  nghiêm túc giải quyết triệt để các phản ảnh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ theo quy định của Thành phố;  Chỉ đạo các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng phối hợp chặt chẽ với lực lượng  Công an cơ sở, Đoàn thanh niên triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng iHaNoi; phấn đấu đạt mục tiêu 100% người dân trên địa  bàn biết, cài đặt, tạo tài khoản cá nhân trên ứng dụng iHaNoi; thông tin tuyên truyền  sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về lợi ích mang lại của ứng dụng iHaNoi

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc thành phố Hà Nội tham mưu cho  Ủy ban nhân dân Thành phố đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cảnh báo thường xuyên (tối thiểu 03 ngày 01 tin), đột xuất tới người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố  Hà Nội theo thẩm quyền, lĩnh vực quản lý đảm bảo kịp thời, chính xác và bảo vệ quyền  lợi, tạo sự đồng thuận của người dân Thủ đô qua tiện tích “Truyền thông, cảnh báo”  trên ứng dụng iHaNoi đã được giao triển khai thực hiện theo Quy chế quản lý, vận hành  và sử dụng ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHaNoi) . 

Công an Thành phố tập trung huy động tối đa lực lượng phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường thị trấn, các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng triển khai đến người dân biết, thực  hiện cài đặt và tạo tài khoản cá nhân trên nền tảng ứng dụng iHaNoi. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (Trung tâm Thông tin điện tử Thành phố, Phòng  Kiểm soát Thủ tục hành chính) phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung bố trí  nguồn lực, các điều kiện cần thiết và huy động tối đa lực lượng phối hợp chặt chẽ với  Công an Thành phố, UBND các cấp và các lực lượng hỗ trợ có liên quan trong việc  cung cấp tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng; tiếp nhận hỗ trợ công dân khai thác,  sử dụng ứng dụng iHaNoi qua Tổng đài 1022 - nhánh số 8.  Phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp và Viễn thông quân đội và các đơn vị có  liên quan tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ trong  việc vận hành, sử dụng, khai thác ứng dụng iHanoi; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện,  bổ sung các tiện ích hữu ích cho người dân: Khảo sát ý kiến người dân; tiếp nhận  kiến nghị cử tri; Tra cứu điểm đỗ xe và đặt chỗ trước, thanh toán; tra cứu dịch vụ  tuyến xe buýt; tra cứu sổ liên lạc điện tử, tuyển sinh đầu cấp; dịch vụ thanh toán tiền  điện, nạp tiền điện thoại; nâng cấp tính năng tin tức Hà Nội …và các tiện ích khác. 

Sở Thông tin và Truyền thông  đẩy mạnh công tác  tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện cài đặt ứng dụng iHaNoi  theo các nội dung đã chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Thành phố. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của iHanoi trong kế hoạch  chuyển đổi số của Thành phố đến toàn thể giáo viên, học sinh (cấp THCS trở lên) bằng  nhiều hình thức phù hợp. 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội chỉ đạo thông tin, tuyên truyền về tính tiện lợi, lợi ích của ứng dụng iHaNoi đến  các công nhân, người lao động tại các nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của Khu  công nghiệp, khu chế xuất thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, hướng dẫn công nhân,  người lao động biết, cài đặt và tạo tại khoản sử dụng trên ứng dụng iHanoi để thực  hiện các tương tác, sử dụng tiện ích của thành phố Hà Nội cung cấp…

UBND Thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội thành phố Hà Nội tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp vận động Nhân dân đồng thuận,  ủng hộ và tham gia hoạt động tương tác trực tuyến với chính quyền các cấp qua nền  tảng ứng dụng iHaNoi.  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo phát huy vai trò  xung kích, tình nguyện, tích cực của thanh niên, hỗ trợ chính quyền các cấp và Nhân  dân trong triển khai thông tin, tuyên truyền và hỗ trợ hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng  dụng iHaNoi; phối hợp, tăng cường cử các Đoàn viên tham gia tình nguyện, hỗ trợ người  dân dân khai thác, sử dụng ứng dụng iHaNoi qua Tổng đài 1022 - nhánh số 8 theo đề  nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Các Tập đoàn, Doanh nghiệp, trường Cao đẳng, Đại học phối hợp chặt chẽ với  chính quyền địa phương, các lực lượng Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, Đoàn thanh niên  cơ sở thông tin, tuyên truyền và triển khai đến toàn bộ viên chức, giáo viên, sinh viên  và người lao động biết, ủng hộ tham gia cài đặt, tạo tài khoản và tăng cường tương tác  qua môi trường số với chính quyền các cấp qua ứng dụng iHaNoi. 

Các Trung tâm thương mại, siêu thị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa  phương, các lực lượng Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, Đoàn thanh niên cơ sở tham gia  đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền phù hợp, tổ chức hướng dẫn người dân tham gia  cài đặt, tạo tài khoản để khai thác, sử dụng ứng dụng iHaNoi. 

Các cơ quan báo, đài của Trung ương và Thành phố thường xuyên thông tin tuyên truyền về công tác chuyển đổi số của Thành phố,  những tiện ích của ứng dụng iHaNoi với người dân, doanh nghiệp bằng nhiều phương  thức, hình chức, loại hình, sinh động, phong phú, thiết thực. Tuyên truyền trên các  phương tiện thông tin đại chúng qua bài viết, tin tức, video clip, ảnh về các nội dung  cần thông tin, tuyền truyền; sử dụng hiệu quả các nền tàng số, các kênh tương tác,  mạng xã hội. 

UBND thành phố đề nghị Nhân dân Thủ đô tiếp tục ủng hộ, tin tưởng và đồng lòng cùng  Chính quyền thành phố Hà Nội xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công  dân số trong tiến trình chuyển đổi số, tạo phong cách làm việc mới khoa học, hiệu quả,  xây dựng Thành phố xanh, thông minh, hiện đại, phát triển bao trùm và bền vững với  quyết tâm xây dựng "Chính quyền số - Chính quyền phục vụ", "Doanh nghiệp số - Doanh nghiệp cống hiến", "Xã hội số - Xã hội niềm tin" với "Tầm nhìn mới, tư duy  mới toàn cầu", "Tư duy Thủ đô và hành động của Hà Nội". 

Mai Hoa