HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ chấp hành pháp luật về thống kê của các tổ chức, cá nhân
Ngày đăng 30/06/2022 | 09:01  | Lượt xem: 23

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ chấp hành pháp luật về thống kê của các tổ chức, cá nhân.

UBND Thành phố có Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 27/6/2022 về việc tăng cường công tác thông kê Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn Thành phố; bảo đảm thông tin thống kê đầy đủ, toàn diện, khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời, thường xuyên, liên tục, UBND Thành phố yêu cầu người đứng đầu chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thống kê, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước để tạo sự chuyến biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động ở các cấp, các ngành, mỗi địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và những người làm công tác Thống kê.

Cùng với đó, các cấp, các ngành tăng cường các hoạt động tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ chấp hành pháp luật về thống kê của các tổ chức, cá nhân; cung cấp thông tin thống kê và tạo điều kiện để cơ quan thống kê thu thập, tổng hợp, phổ biến các báo cáo, số liệu thống kê chất lượng, sát tình hình thực tiễn, góp phần quan trọng để các cấp ủy, chính quyền tham khảo, sử dụng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thống kê để tổ chức tốt các hoạt động thông kê trên địa bàn: Tích cực chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin hành chính cho ngành Thống kê; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ và báo cáo đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương theo đúng biểu mẫu, phạm vi, hướng dẫn, thời gian quy định; phối hợp thực hiện các cuộc điều tra thống kê nhằm nâng cao chất lượng số liệu thống kê phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo địa phương và nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của các tố chức, cá nhân.

Chỉ thị cũng nêu các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được phân công. Xây dựng hệ thống báo cáo điện tử từ Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đồng bộ, thông suốt với hệ thống thống kê tập trung bảo đảm thu thập thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành nhanh của lãnh đạo các cấp Trung ương và địa phương. Đồng thời, tăng cường phổ biến và thống nhất sử dụng thông tin, số liệu thống kê Nhà nước do Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố theo quy định của pháp luật. Kiện toàn, củng cố, bố trí nhân lực làm công tác thống kê ổn định, phù hợp với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.

Cùng với đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về thống kê, Thành phố sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thống kê đối với mọi tổ chức, cá nhân vi phạm.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố cũng lưu ý Cục Thống kê Thành phố và các sở, ngành, UBND các cấp không ngừng đổi mới, cập nhật tiêu chuẩn, phương pháp thống kê, phương pháp thu thập thông tin theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương nhằm nâng cao chất lượng thông tin, số liệu báo cáo, phân tích, dự báo thống kê của các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động thống kê. Thu thập, xử lý, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, thuận tiện, phục vụ tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành; đồng thời, đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của doanh nghiệp và người dân.

Tại Chỉ thị, UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Cục Thống kê Thành phố hướng dẫn các cơ quan báo chí Hà Nội, các cơ quan báo chí Trung ương triển khai thực hiện Chương trình phối hợp với UBND Thành phố và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về Luật Thống kê, các quy định của pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực thống kê, nhằm nâng cao hiệu quả, tính chính xác của hoạt động phổ biến thông tin thống kê.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban và UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thông kê trong việc tổ chức triển khai thực hiện các cuộc điều tra, Tổng điều tra thống kê; thu thập, cung cấp thông tin để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã trên địa bàn. Chủ động bố trí, hỗ trợ kinh phí thực hiện điều tra thống kê và hoạt động thống kê khác nhằm phục vụ kịp thời theo yêu cầu quản lý, điều hành của địa phương.

Cục Thống kê Thành phố thực hiện tốt việc tuyên truyền Luật Thống kê, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thống kê và các cuộc điều tra thống kê theo quy định. Tăng cường phổ biến thông tin thống kê, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp. Phối hợp đơn vị liên quan kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhân rộng các điến hình tiên tiến trong công tác thống kê trên địa bàn Thành phố./.