HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố
Ngày đăng 24/05/2022 | 12:45  | Lượt xem: 179

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và các văn bản của UBND Thành phố về công tác bảo vệ bí mật nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Thành phố.

UBND Thành phố mới có Công văn số 1538/UBND-NC ngày 20/5/2022 gửi các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố về việc nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Theo đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND Thành phố đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Đồng thời, tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và các văn bản của UBND Thành phố về công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn, thuộc phạm vi quản lý.

Cùng với đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Xây dựng bộ phận, đội ngũ cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác bảo vệ bí mật nhà nước đáp ứng yêu cầu, bố trí công tác lâu dài, hạn chế luân chuyển. Phân công cụ thể lãnh đạo phụ trách, bộ phận chuyên môn và cán bộ đảm nhiệm công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm gắn trách nhiệm cá nhân trong việc tổ chức thực hiện. Rà soát, lựa chọn cán bộ có đủ tiêu chuẩn khi bố trí làm việc tại các bộ phận trọng yếu, cơ mật. Làm tốt công tác quản lý cán bộ trong hoạt động công tác, quan hệ, tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức...

Thành phố yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động tổ chức công tác phòng ngừa trong bảo vệ bí mật nhà nước, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót, nguy cơ và các vụ việc lộ, mất bí mật nhà nước, các vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, ngăn chặn, xử lý.

Trong thời gian tới, Thành phố Hà Nội sẽ tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng và triển khai thực hiện các quy chế, nội quy về công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho phù hợp thực tế và pháp luật hiện hành, nhất là trong việc: soạn thảo, xác định độ mật, phát hành, sao chụp, truyền, chuyển, giao, nhận, bảo quản, lưu giữ bí mật nhà nước; sử dụng, quản lý, bảo vệ máy tính, thiết bị viễn thông tin học; quản lý, điều hành văn bản, các Trang tin, Website, Cổng thông tin điện tử; tiếp xúc, trao đổi, cung cấp thông tin; sử dụng điện thoại thông minh, các phương tiện thu phát tại những nơi diễn ra các hoạt động có tin, tài liệu bí mật nhà nước, tại các bộ phận trọng yếu cơ mật...

Tại Công văn, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó chú trọng: Đầu tư, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, ứng dụng công nghệ tiên tiến và sử dụng nhân lực có khả năng quản lý, khai thác hiệu quả nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thực tế của công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Chủ động triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và phòng chống lộ, mất bí mật nhà nước, nhất là tại các bộ phận trọng yếu, cơ mật, trên hệ thống mạng, trên các Trang/Cổng Thông tin điện tử, Website chính thống của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; thường xuyên rà soát, kiểm duyệt chặt chẽ việc đăng tải văn bản để kịp thời phát hiện sơ hở, văn bản có nội dung bí mật nhà nước đăng tải và nhanh chóng ngăn chặn, khắc phục, hạn chế thấp nhất thiệt hại, cảnh báo nguy cơ, tổ chức chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức kiểm tra an ninh, an toàn máy tính, thiết bị, văn phòng phẩm... là quà tặng, tài trợ trước khi đưa vào sử dụng. Thường xuyên tổ chức kiểm tra về an ninh, an toàn máy tính, thiết bị và hệ thống thông tin trong quá trình sử dụng, việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan, tố chức, đơn vị trên địa bàn, thuộc phạm vi quản lý (nhất là việc: xác định độ mật; lập hệ thông sô theo dõi, chuyên giao bí mật nhà nước; thong kê, lưu trữ, bảo quả, sao chụp, tiêu hủy, phô biến, cung cấp bí mật nhà nước; sử dụng, quản lý máy tính và các thiết bị soạn thảo, lưu giữ, truyền đưa bí mật nhà nước; chuyên đổi mục đích sử dụng máy tính, thiết bị khi chưa loại bỏ bỉ mật nhà nước; sử dụng thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu, ghi âm, ghi hình trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước ...); kịp thời phát hiện, chỉ ra những tồn tại, sơ hở, thiếu sót, sai phạm, nguyên nhân và các nguy cơ lộ, mất bí mật nhà nước, mất an ninh, an toàn thông tin, từ đó khẩn trương có giải pháp khắc phục, xử lý, phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Ngoài ra, Thành phố yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện rà soát, xác định thời hạn bảo vệ và gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, tiêu hủy bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật; kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục bí mật nhà nước trong các ngành, lĩnh vực liên quan cho phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới./.

Trần Hạnh