HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Mỗi địa phương lựa chọn ít nhất 02 điểm chỉ đạo thực hiện phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Ngày đăng 16/06/2015 | 00:00  | Lượt xem: 119

Sau 2 năm triển khai thí điểm mô hình điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức viên chức, nhân dân ở một số tỉnh, thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Sau 2 năm triển khai thí điểm mô hình điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức viên chức, nhân dân ở một số tỉnh, thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Bộ tư pháp chủ trương nhân rộng mô hình này tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, yêu cầu Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức xây dựng mô hình điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh, thành phố trong năm 2015. Mỗi địa phương lựa chọn ít nhất 02 điểm chỉ đạo thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm 01 cơ quan, tổ chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức và 01 xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Tại các điểm chỉ đạo cần tổ chức các hoạt động như hướng dẫn và hỗ trợ xã, phường, thị trấn làm điểm xây dựng pa-nô, áp-phích tuyên truyền đặt tại điểm công cộng trên địa bàn làm điểm; in và cấp miễn phí các tờ gấp tuyên truyền tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn để giúp người dân đến giải quyết công việc tại trụ sở UBND được đọc, tìm hiểu, nâng cao hiểu biết pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổ chức phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh cấp huyện, cấp xã nôi dung văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổ chức các buổi thông tin lưu động; tổ chức diễn tiểu phẩm, biểu diễn văn nghệ, tổ chức trình chiếu một số tiểu phẩm tuyên truyền; tổ chức nói chuyện chuyên đề, quán triệt nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí tại trụ sở làm việc, xây dựng các biểu, bảng chỉ dẫn rõ ràng, cụ thể về thủ tục hành chính; tổ chức đường dây nóng, bố trí cán bộ thường trực để hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đến giải quyết công việc..

Bộ yêu cầu Sơ Tư pháp có trách nhiệm lập kế hoạch chi tiết thực hiện các hoạt động chỉ đạo điểm và tổ chức thực hiện kế hoạch có hiệu quả, đồng thời phải thường xuyên đôn đốc và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chỉ đạo điểm tại địa phương mình, báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp chậm nhất ngày 30/11/2015.

Khánh An