HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Kiên trì xây dựng văn hoá liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực
Ngày đăng 13/03/2023 | 17:20  | Lượt xem: 44

Đẩy mạnh nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hoá liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về triển khai thực hiện kết luận tại hội nghị Ban Chỉ đạo Thành uỷ về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị mới của Trung ương về phòng, chống tham nhung, tiêu cực nhất là các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thông báo số 12-TB/TW ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm ...

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành uỷ về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chú trọng thực hiện cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tăng cường kiểm tra, thanh tra tập trung vào lĩnh vực chuyên môn sâu, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm điêm làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của tập thể, của cá nhân, nhất là người đứng đầu để xảy ra các vụ án, vụ việc tham nhung, tiêu cực rất quan trọng …

Tiếp tục thực hiện kết luận, kiến nghị của Đoàn công tác số 1 theo Kế hoạch số 165-KH/BCĐTW ngày 11/6/2018 của Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ viẹc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp.

Tăng cường hơn nữa các hoạt động của các cơ quan tư pháp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, nhằm xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật theo đúng tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc…

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhằm cải thiện các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền giai đoạn 2021-2025 ( Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ công của Thành phố Hà Nội, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của Thành phố). Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, công khai minh bạch các thủ tục hành chính.

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác PCTN tham nhũng năm 2023. Thực hiện kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án số 56-ĐA/BCĐ, ngày 25/11/2019 về “Đẩy mạnh công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiều hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố Hà Nội”, đồng thời rà soát, đẩy mạnh việc thực hiện các kết luận, quyết định có hiệu lực về thanh tra, kiểm tra

Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 2/6/2021 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 44-KH/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 2/6/2021 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát,  chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng”; kip thời áp dụng và kiến nghị áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, đất đai, phong toả tài khoản, ngăn chặn giao dịch ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật để ngăn chặn việc tẩu tán tài sản.

Đẩy mạnh nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hoá liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thu Hường