HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Kiểm soát việc sử dụng phụ gia trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 31/03/2023 | 23:18  | Lượt xem: 94

Duy trì, phát triển các chuỗi thực phẩm nông lâm thủy sản. Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm đảm bảo ATTP. Tiếp tục kiểm soát tốt việc sử dụng phụ gia trong chế biến thực phẩm, chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản vả trồng trọt.

 UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023.

Theo đó, Kế hoạch nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp và ATTP nông nghiệp từ cấp Thành phố tới xã, phường, thị trấn; đảm bảo 100% cán bộ làm công tác ATTP các cấp được tập huấn, cập nhật kiến thức về quản lý chất lượng vật tư và ATTP nông nghiệp. Phấn đấu 90% người sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản được tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản.

Cùng với đó, Thành phố phấn đấu tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được kiểm tra, đánh giá, được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đạt 80 %; tỷ lệ các cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn đạt 98%. Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát vi phạm quy định về ATTP bao gồm ô nhiễm sinh học, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh, chất bảo quản, phụ gia giảm 10%/năm so với năm 2022; tiếp tục kiểm soát tốt việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Thành phố Hà Nội khuyến khích, hỗ trợ xây dựng, phát triển HTX chuyên ngành, phát triển chế biến sản phẩm nông sản gắn với vùng chuyên canh tập trung. Phấn đấu tỷ lệ diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP tăng 10% (so với năm 2022). Duy trì, phát triển các chuỗi thực phẩm nông lâm thủy sản. Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm đảm bảo ATTP. Tiếp tục kiểm soát tốt việc sử dụng phụ gia trong chế biến thực phẩm, chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản vả trồng trọt...

Để đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản, UBND Thành phố đã đề ra các nhiệm vụ chính, trong đó triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, đảm bảo ATTP. Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông nghiệp.

Đồng thời, đổi mới công tác phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức và hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và truyền thông quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ. Phối hợp với các cơ quan báo, đài, truyền thanh của Trung ương và Hà Nội thực hiện các chương trình, chuyên mục, phóng sự truyền thông về quản lý chất lượng vật tư và ATTP nông nghiệp; tăng cường phổ biến các văn bản mới, kiến thức đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc, lựa chọn thực phẩm an toàn.

Cùng với tuyên truyền, phổ biến các kiến thực pháp luật về ATTP, thông qua Website của các đơn vị và xuất bản ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền về về quản lý chất lượng, ATTP nông nghiệp, Thành phố sẽ đẩy mạnh truyền thông, quảng bá các địa chỉ sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn.

Thành phố cũng giao các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tăng cường sử dụng vật tư nông nghiệp theo hướng hữu cơ, phát triển sản xuất các sản phẩm nông lâm thủy sản hữu cơ và các sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và tương đương. Đảm bảo thẩm định chứng nhận đầy đủ cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP, tăng cường vận động cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ ký cam kết và kiểm tra ký cam kết theo quy định.

Tại Kế hoạch, UBND Thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội phối hợp với các tỉnh, thành phố phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng nông lâm thủy sản an toàn cho Thành phố. Tăng cường kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn, đặc sản vùng miền phục vụ người tiêu dùng Thủ đô.

Chủ động giám sát, cảnh báo, thanh kiểm tra đột xuất phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm cơ sở, sản phẩm vi phạm về chất lượng ATTP. Tăng cường quản lý thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, chú trọng kiểm soát các chất cấm trong sản xuất nông nghiệp, chợ đầu mối nông sản thực phẩm an toàn. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng ATTP các mặt hàng nông lâm thủy sản, sản phẩm OCOP.

Bên cạnh đó, duy trì và phát triển ứng dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QRcode truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quản lý, phát triển chợ Thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản thủy sản an toàn. Hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Hỗ trợ kết nối cung cầu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông sản của Thành phố.

Ngoài ra, Thành phố cũng đề nghị đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản nhằm tạo điều kiện thuận lợi để giảm tối đa thời gian và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính từ đó tiết kiệm chi phí cho cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và các cơ quan thực thi nhiệm vụ.

Thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn Thành phố. Giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng yêu cầu bảo đảm ATTP cho người tiêu dùng Thủ đô, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu./. 

Trần Hạnh