HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Khẩu hiệu hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam
Ngày đăng 08/10/2020 | 17:34  | Lượt xem: 864

Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam' Xây dựng văn hóa pháp luật gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 6/10/2020 về hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật) trên địa bàn thành phố Hà Nội (ngày 09/11/2020) góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành công việc tự thân, thói quen hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Thành phố, đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật; Thu hút sự tham gia, thực hiện của các cơ quan, tổ chức, Nhân dân trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện đồng bộ, toàn diện Ngày pháp luật trên địa bàn Thành phố thường xuyên, liên tục, thiết thực, hiệu quả với các hoạt động, chủ đề phù hợp, bám sát nhiệm vụ trọng tâm được dư luận quan tâm, trở thành nhiệm vụ thường xuyên; nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân Thủ đô trong chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Việc hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam cũng là để tổng kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Theo đó, chủ đề Ngày pháp luật năm nay của Thành phố Hà Nội là “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2020, các cấp, các ngành Thành phố Hà Nội nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.   

Tại Kế hoạch, đã đưa ra 12 khẩu hiệu hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam gồm:

- Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

- Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Bảo đảm quyền con người, quyền công dân là mục tiêu và yêu cầu trong thực thi công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.

- Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

- Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

- Thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng là trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân Thủ đô;

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô “KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – TẬN TÌNH – THÂN THIỆN;

- Cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô nói không với tiêu cực;

- Nhân dân Thủ đô quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19;

- Mỗi người dân là một tuyên truyền viên pháp luật trong cộng đồng dân cư;

- Nhân dân Thủ đô quyết tâm giữ gìn, bảo vệ môi trường Thủ đô xanh – sạch – đẹp;

- Xây dựng văn hóa pháp luật gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Theo đó, các cấp, các ngành tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp, trong đó tập trung vào giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2019, năm 2020; các dự thảo chính sách, quy định của pháp luật của Trung ương và Thành phố có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh,  phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kỷ cương hành chính, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp, thí điểm mô hình chính quyền đô thị của Thành phố, dịch vụ công trực tuyến, trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng và đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm, lao động; đầu tư; khiếu nại, tố cáo; đất đai; phòng, chống cháy nổ, phòng, chống tác hại của rượu bia, thuốc lá; an toàn giao thông, an toàn trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hoá, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hôi, cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em...; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội.. .

Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn hình thức tổ chức Ngày Pháp luật phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tập trung vào các hình thức như: Phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, Cổng/Trang thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh cơ sở); truyền thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội; biên soạn và phát hành các tài liệu PBGDPL; tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; thông qua các hội nghị trực tuyến hoặc trực tiếp,  hội thảo, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật trực tiếp; tổng kết, xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả trong công tác PBGDPL; thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến phố chính, các khu trung tâm; tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... phù hợp với quy định phòng, chống dịch COVID-19 và tình tình thực tế.

Trong tháng cao điểm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật, các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương tổ chức hoạt động đối thoại chính sách – pháp luật… ; Tổ chức treo băng rôn, pa-no, áp phích tại những tuyến đường chính, các phố trung tâm, trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, địa điểm công cộng để truyền thông, phổ biến rộng rãi về Ngày pháp luật Việt Nam.

Theo Kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 15/10/2020 đến ngày 15/11/2020.

Hùng Phi