HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Khẳng định vai trò của công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Ngày đăng 17/11/2023 | 15:44  | Lượt xem: 77

Xác định xây dựng, thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở là tiền đề quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội ở mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cấp Công đoàn thành phố Hà Nội chủ động tham gia, phối hợp với chuyên môn phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Năm 2023 là năm thứ tám thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ “Về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; năm thứ ba thực hiện Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động” với nhiều quy định về thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, đặc biệt là tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, chuyên môn đồng cấp, các cấp Công đoàn Thành phố đã triển khai tổ chức, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đạt nhiều kết quả, qua đó làm tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Để thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, LĐLĐ thành phố Hà Nội chỉ đạo các cấp Công đoàn đẩy mạnh việc tuyên truyền, triển khai các quy định của pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nhiều đơn vị đã tổ chức tập huấn theo các khối: doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp ngoài Nhà nước, nhằm đi sâu vào các nội dung để hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp thuộc từng loại hình triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm của từng khối...

Thông qua công tác tuyên truyền đã giúp cho người sử dụng lao động và CNVCLĐ hiểu và nắm được các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế xã hội, Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Công đoàn, Luật BHXH, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư về thực hiện dân chủ ở cơ sở, về quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động và người lao động cũng như vai trò của tổ chức CĐCS trong hoạt động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định; phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc...

Trong năm 2023, toàn Thành phố đã có 3.427/3.427 đơn vị, cơ quan, trường học tổ chức Hội nghị CBCC, VC (đạt 100%). Qua các Hội nghị đã có 9.235 ý kiến, kiến nghị được đưa ra và đều được giải đáp trực tiếp tại hội nghị. Chất lượng các ý kiến tham gia được nâng cao, tập trung vào các vấn đề cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phục vụ nhân dân; hoàn thiện nội quy, quy chế nội bộ; các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và chăm lo cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức phát huy tính chủ động, sáng tạo, hăng hái công tác hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Có 3.030 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động (đạt 72,45%); có 3.576 doanh nghiệp xây dựng quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc (đạt 74,20%). Các ý kiến của người lao động trong Hội nghị đều được người sử dụng lao động tiếp thu, giải đáp khá đầy đủ và đưa ra lộ trình thời gian thực hiện như: công khai những nội dung liên quan đến người lao động theo quy định của Chính phủ để tập thể người lao động được biết; sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế thực hiện trong doanh nghiệp; tiến hành thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể…  Có 3.699 doanh nghiệp (đạt 75,5% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn) đã ký kết hoặc sửa đổi, bổ sung Thỏa ước Lao động tập thể, trong đó có 65,2% thỏa ước lao động tập thể được ký kết có nội dung bữa ăn ca của người lao động tại doanh nghiệp.

Quá trình tổ chức Hội nghị các đơn vị đều gắn với việc phát động thi đua, trọng tâm là các phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến trong CNVCLĐ Thủ đô”, “Người tốt, việt tốt”… hướng vào việc giải quyết những khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Thông qua phối hợp thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức công đoàn ngày càng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Theo đó, chức năng tham gia quản lý, đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ngày càng được nâng lên.

Ngọc Ánh