HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Huyện Thạch Thất đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội
Ngày đăng 25/05/2023 | 10:35  | Lượt xem: 66

Tập trung xử lý các điểm nóng về trật tự xã hội nông thôn; đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình tự quản về an ninh trật tự ở khu dân cư, thôn/tổ dân phố; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng

Theo đó, để tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Thạch Thất đề nghị Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội huyện; Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện; yêu cầu Công an, Ban chỉ huy quân sự huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn Huyện.

Cùng với đó, tăng cường, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền đảm bảo thiết thực, phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn để mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người lao động nắm vững và chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quyền và nghĩa vụ công dân; nắm vững các nội quy, quy tắc bảo vệ an ninh trật tự; phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Từ đó, nâng cao ý thức chủ động bảo vệ, tự giác đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; không để bị kích động, lôi kéo thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể Huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền sự cần thiết phải kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế để nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người dân trong việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong từng ngành, từng cấp, từng cơ quan, đơn vị.

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Thạch Thất đề nghị các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể Huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh xây dựng các mô hình bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế, các mô hình phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh nhất là ở các địa bàn trọng điểm; phát huy, phát triển phong trào mỗi làng, xã một sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu góp phần tạo việc làm, giảm nghèo, cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái.

Đồng thời, tập trung xử lý các điểm nóng về trật tự xã hội nông thôn; đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình tự quản về an ninh trật tự ở khu dân cư, thôn/tổ dân phố; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng.

Tại Công văn, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Thạch Thất cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện tiếp tục tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tham gia bảo vệ, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

Trần Hạnh