HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hà Nội, xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Ngày đăng 27/06/2020 | 21:48  | Lượt xem: 78

Tuyên truyền, giáo dục cho mỗi công dân Hà Nội nhận thức và hành động theo các tiêu chí người Hà Nội thanh lịch, văn minh, có ý thức tôn trọng kỷ cương, pháp luật, xây dựng các quan hệ xã hội giàu tính nhân văn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thành ủy Hà Nội vừa có Báo cáo số 667-BC/TU tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư “về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo, thành phố Hà Nội luôn xác định gia đình là một trong những nhân tố quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững của xã hội, sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước. Vì vậy, chiến lược xây dựng gia đình nhằm mục tiêu là xây dựng tế bào của xã hội mà trong đó, các thành viên của gia đình phải sống có trách nhiệm với nhau và có trách nhiệm với xã hội, ngược lại Nhà nước và xã hội có trách nhiệm bảo vệ sự ổn định và phát triển của gia đình. Ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam luôn được chính quyền từ Thành phố đến cơ sở quan tâm chú trọng bằng các hoạt động thiết thực từ Thành phố đến thôn, làng, tổ dân phố.

Trong thời gian 15 năm, Thành phố tập trung phổ biến, quán triệt, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động như: tổ chức hội nghị chuyên đề, lồng ghép nội dung trong các hội nghị, giao ban…tăng cường các chuyên trang, chuyên mục trên báo, đài; tăng cường thời lượng phát sóng trên đài truyền thanh các địa phương; tổ chức tuyên truyền gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tổ chức Hội thi, giao lưu văn hóa; thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình (năm 2019) và nhiều loại sách, tờ rơi, tờ gấp tuyên tuyền về công tác gia đình hàng năm, tổ chức Ngày Vì gia đình Việt Nam ở Thành phố và ở các quận, huyện, thị xã, nhà văn hóa của các khu dân cư đạt hiệu quả cao, có ấn tượng sâu sắc với mọi tầng lớp Nhân dân.

Thành phố cũng biên soạn, in ấn, phát hành: 6.000 cuốn tài liệu “Văn bản Quản lý nhà nước về công tác gia đình”, “Sổ tay công tác gia đình”; 250.000 tờ rơi “Hỏi đáp Luật Phòng, chống bạo lực gia đình”; cấp phát 10.000 cuốn kiến thức gia đình, Hỏi đáp về Luật Phòng chống Bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới; mở nhiều chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền ừên các báo của Trung ương và Thành phố. Xây dựng chuyên đề “Gia đình Thủ đô hạnh phúc” trên tạp chí Gia đình và trẻ em; cấp phát tới cơ sở hàng nghìn cuốn sách “Công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay”, “Tuyển tập tác phẩm đạt giải cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình”, “Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình ở Việt Nam hiện nay” và một số tài liệu khác như: Sách xanh về gia đình Việt Nam, đĩa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành, sao chép nguyên mẫu các tài liệu thành tệp tin vi tính phổ biến cho cơ sở sử dụng trong công tác tuyên truyền; tập huấn kỹ năng truyền thông, cung cấp thông tin cho tuyên truyền viên cơ sở.

Tại quận, huyện, thị xã phổ biến, quán triệt, tuyên truyền trên Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn với nội dung: chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, những giá trị truyền thống quý báu của gia đình, của dân tộc được gia đình gìn giữ, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước, tuyên truyền về pháp luật, chính sách liên quan đến việc xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phát triển bền vững, đặc biệt là đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình...

Các các, các ngành Thành phố tích cực tổ chức tuyên truyền bằng cổ động trực quan qua hệ thống panô, áp phích, băng rôn tại các trục đường chính và khu vực trung tâm các quận, huyện, thị xã với các thông điệp về gia đình, về giới, bình đẳng giới...; Tổ chức các hội thi, hội diễn, mít tinh, tọa đàm, giao lưu, gặp mặt biểu dương gia đình tiêu biểu, các chương trình văn nghệ, thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ, chú trọng nội dung về sự chia sẻ của nam giới trong xây dựng gia đình, bình đẳng giới, không phân biệt giới tính, phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dẫn, vận động các Đoàn viên, thanh niên trong các khu dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm... viết bài tuyên truyền, xây dựng nội dung cho các buổi sinh hoạt tại nơi sinh sống, tăng cường nêu gương người tốt, việc tốt, các gương điển hình về xây dựng gia đình văn hoá, phát triển kinh tế tại địa phương.

Tại các xã, phường, thị trấn phổ biến, quán triệt, tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt thôn, tổ dân phố, khu dân cư; tuyên truyền qua sinh hoạt đoàn thể; qua hệ thống loa phát thanh; chương trình văn hóa, văn nghệ; công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình đến từng gia đình để không ngừng nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi công dân và từng gia đình trong công tác xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, bình đẳng...

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể, lực lượng xã hội luôn quan tâm và tham gia ngày càng tích cực vào công tác xây dựng gia đình góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đời sống của các gia đình phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước và Thủ đô trong tình hình mới.

Ban Chỉ đạo công tác gia đình và Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thành phố luôn chủ động, thường xuyên phối hợp với cơ quan, đơn vị để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân đặc biệt là Luật Hôn nhân và gia đình. Từ đó đem lại hiệu quả cao trong nhận thức của Nhân dân về gia đình tạo chuyển biến rõ rệt, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Hà Nội, tiếp thu các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển. Tệ nạn xã hội đã giảm thiểu, tình trạng bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ và trẻ em, trẻ em bị xâm hại có chiều hướng giảm... Vai trò của gia đình ngày càng được khẳng định đối với xã hội và xã hội đối với gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các ban, ngành, đoàn thể Thành phố đã đi sâu vận động, giáo dục các gia đình tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, thực hiện đày đủ các quy định của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; vận động xây dựng gia đình văn hoá, gia đình hiếu học, gia đình văn minh, hạnh phúc... Cuộc vận động xây dựng gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc được Nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ.

Hàng năm, ngành Văn hóa và Thể thao ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cơ sở về công tác gia đình trên địa bàn toàn Thành phố, tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác gia đình, công tác hoà giải; tuyên truyền, tư vấn, phổ biến Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đảm bảo cho các gia đình có cơ hội tiếp cận các chính sách, dịch vụ nhằm ổn định cuộc sống, chăm lo giáo dục, quản lý con cái và chăm sóc người cao tuổi.

Công tác giáo dục đời sống gia đình và trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác gia đình được quan tâm. Thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai mô hình các giải pháp can thiệp giảm tình trạng bạo lực gia đình; mô hình củng cố gia đình văn hóa thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; mô hình “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam; Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình;...Từ đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác gia đình và thúc đẩy việc giáo dục gia đình, hỗ trợ thông tin cho các các thành viên trong gia đình, sống có trách nhiệm vói bản thân, cộng đồng và xã hội. Tuyên truyền, giáo dục cho mỗi công dân Hà Nội nhận thức và hành động theo các tiêu chí người Hà Nội thanh lịch, vãn minh, có ý thức tôn trọng kỷ cương, pháp luật, xây dựng các quan hệ xã hội giàu tính nhân văn trên cơ sở phát huy những nét đẹp truyền thống, khẳng định những giá trị mới, có nếp sống, hành vi ứng xử văn hóa, thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc, trong mọi lĩnh vực đời sống hằng ngày.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn Thành phố có chuyển biến tích cực. Cơ bản các đám cưới đã thực hiện đảm bảo theo tiêu chí trang trọng, lành mạnh và tiết kiệm. Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, với sự vào cuộc của chính quyền, ngành văn hóa và các đoàn thể, nhiều gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thực hiện lễ cưới văn minh, tiết kiệm, hoặc lùi ngày tổ chức; các nghi thức đám tang cũng tổ chức đơn giản gọn nhẹ.

Thành phố luôn quan tâm tới việc vận động các gia đình tích cực xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Việc xây dựng “Gia đình văn hóa” có nhiều chuyển biến tốt đạt trên 85%/năm; công tác xây dựng mô hình “Làng văn hóa” đạt tỷ lệ 60,5%; mô hình “Tổ dân phố văn hóa” đạt 71,5%. Tiêu biểu như các đơn vị: Hà Đông, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Long Biên, Sơn Tây, Đông Anh, Đan Phượng...

Công tác tư vấn, giới thiệu giải quyết việc làm được chú trọng. Tính đến hết năm 2019, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,5%; Năm 2019 đã giải quyết việc làm cho 195.000 lao động, đạt 125% kế hoạch. Đến nay, Thành phổ đã có 356/386 xã (tỷ lệ 92,2%) đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,42% về đích sớm 2 năm mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.  Ngoài ra, công tác phối hợp của các cấp, các ngành trong xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa được tăng cường; Việc triển khai thực hiện Chiến lược và Chương trình mục tiêu về công tác gia đình cũng được thực hiện có hiệu quả.

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô đối với công tác xây dựng gia đình đã được nâng lên rõ rệt. Công tác xây dựng gia đình trên địa bàn Thành phố đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, mỗi gia đĩnh đã thực sự là tế bào, là hạt nhân tích cực của xã hội, các giá trị vãn hóa đạo đức truyền thống gia đinh được giữ gìn và phát huy, các gia đình được cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản về cách ứng xử trong gia đình, về cách làm cha mẹ và ứng xử giữa các thành viên trong gia đình với cộng đồng; giáo dục mọi gia đình tích cực thực hiện nếp sống văn minh, tham gia xây dựng hương ước, quy ước thôn, xóm, làng... Các gia đình cùng nhau phát triển kinh tế hộ gia đinh và nhân rộng các mô hình hay, điển hình, tình trạng bạo lực gia đình đã có những chuyển biến theo chiều hướng giảm, vai trò của người phụ nữ được đề cao, công tác chăm sóc cho người cao tuổi được quan tâm, trẻ em được chăm sóc và giáo dục./.

Trần Hạnh